e-Energetyka

5 grudnia 2017 r. Senat przyjął nowelizację ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Ustawa m.in. dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej dotyczących jakości benzyny i olejów napędowych oraz promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. 


więcej >>

1 listopada 2017r. weszło w życie rozporządzenie dotyczące bezpieczeństwa dostaw gazu

Nowe rozporządzenie ws. bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego weszło w życie 1 listopada 2017r. Dokument wprowadza obowiązek notyfikowania przez firmy kontraktów gazowych, istotnych dla unijnego bezpieczeństwa energetycznego oraz wiążący prawnie mechanizm solidarności w wypadku przerwy w dostawach gazu do jednego z krajów Unii Europejskiej.

więcej >>

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii

25 sierpnia w Dzienniku Urzędowym opublikowana została ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii, która zmienia sposób określania wysokości opłaty zastępczej, poprzez powiązanie jej wysokości z rynkowymi cenami praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia.

więcej >>

Wzmocnienie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego – nowelizacja ustawy

2 sierpnia wchodzi w życie ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw.

więcej >>

Nowe zasady dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku na wniosek ministra energii dokonano nowelizacji tzw. rozporządzenia dywersyfikacyjnego Rady Ministrów. Weszło ono w życie 10 maja 2017 r.

więcej >>

Nowe obowiązki sprawozdawcze i informacyjne dot. paliw ciekłych do realizacji od lipca i sierpnia

W kwietniu i w maju br. minister energii wydał trzy rozporządzenia regulujące rynek paliw ciekłych, przewidziane w ustawie Prawo energetyczne.

więcej >>

Maksymalne ilości i wartości energii elektrycznej z OZE, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 roku

Opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 roku.

więcej >>

Sprzedaż energii elektrycznej z OZE w 2017 r. - kolejności przeprowadzania aukcji

18 kwietnia wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 roku.

więcej >>

Ceny referencyjne energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r.

25 marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2017 r.

więcej >>

Nowelizacja specustawy przesyłowej

8 kwietnia wejdzie w życie ustawa z dnia 24 lutego 2017r. o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. Celem nowelizacji jest rozszerzenie wykazu strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych określonego w załączniku do ustawy.

więcej >>

Cena referencyjna energii elektrycznej z OZE w 2017 r.

Do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2017 r.

więcej >>

Cena referencyjna energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r.

11 listopada wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17 października 2016 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2016 r.

więcej >>

Sposób obliczania udziału energii ze źródeł odnawialnych – projekt rozporządzenia

Do konsultacji został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie sposobu obliczania udziału energii ze źródeł odnawialnych.

więcej >>

Zakresu obowiązku i warunków technicznych zakupu ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz warunków przyłączania instalacji do sieci – projekt rozporządzenia

Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku i warunków technicznych zakupu ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz warunków przyłączania instalacji do sieci jest realizacją zawartej w art. 116 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, delegacji ustawowej, która nakłada obowiązek określenia warunki przyłączenia instalacji do sieci ciepłowniczej, w tym wymagania techniczne w zakresie przyłączania tych instalacji, a także szczegółowy zakres obowiązku i warunki techniczne zakupu ciepła.

więcej >>

Nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

1 października weszła w życie ustawa z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw.

więcej >>

Prawo energetyczne - nowelizacja ustawy

Prezydent podpisał ustawę z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Zmiany legislacyjne mają na celu uporządkowanie regulacji dotyczących rynku paliw i gazu ziemnego oraz wprowadzenie większej przejrzystości na rynku energetycznym.

więcej >>

Wszedł w życie tzw. pakiet paliwowy

Głównym celem tej ustawy jest zapobieganie wyłudzaniu podatku VAT w wewnątrzwspólnotowym obrocie paliwami ciekłymi oraz ograniczenie negatywnego wpływu tego procederu na funkcjonowanie rynku paliw płynnych. Chodzi tu przede wszystkim o zmniejszenie tzw. szarej strefy oraz zwiększenie wpływów z podatku VAT do budżetu państwa. Nowe rozwiązania mają uniemożliwić obchodzenie koncesji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami z zagranicą.

więcej >>

Nowelizacja ustawy o OZE promuje drogą energię elektryczną

- Wprowadzenie braku obowiązku zakupu energii z OZE dla tak wielu instalacji będzie skutkowało istotnym obniżeniem ich przychodów, co z kolei znacząco wpłynie na rentowność projektów. Takich sytuacji można jednak uniknąć, jeśli parlamentarzyści i przedstawiciele rządu nie będą rezygnowali z szeroko prowadzonego procesu konsultacji z przedstawicielami wszystkich sektorów OZE obecnych w Polsce – powiedział Wojciech Cetnarski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.
 
więcej >>

Rząd przyjął nowelizację ustawy o funkcjonowaniu węgla kamiennego

Rada Ministrów przyjęła 12 lipca 2016 r. przygotowany przez Ministerstwo Energii projekt nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw.
 
więcej >>

Nowe regulacje dotyczące OZE już obowiązują

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustawach zmienia m.in. przepisy dotyczące systemu aukcyjnego wsparcia OZE, mikroinstalacji i prosumentów oraz biomasy. Zgodnie z nowelizacją na wsparcie w systemie aukcji będą mogły liczyć technologie, które wytwarzają energię w sposób stabilny i przewidywalny. Zmiany dotyczą też wprowadzenia tzw. koszyków technologicznych w tym systemie.

więcej >>

Ustawa wiatrakowa podpisana

Prezydent podpisał ustawę z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Nowe przepisy określają warunki i tryb budowy oraz lokalizacji elektrowni wiatrowych. Ustawa została uchwalona w związku z dynamicznym rozwojem energetyki wiatrowej i jednoczesnym brakiem odpowiednich ram prawnych.

więcej >>

Ustawa o efektywności energetycznej podpisana

Prezydent podpisał 10 czerwca ustawę z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej. Nowe przepisy mają na celu zapewnienie dalszej poprawy efektywności energetycznej polskiej gospodarki oraz realizacji krajowego celu w zakresie efektywności energetycznej na rok 2020, poprzez wdrożenie do polskiego porządku prawnego nowych regulacji Unii Europejskiej, które ustalają ramy prawne i kompleksowy system środków służących wspieraniu efektywności energetycznej.

więcej >>

URE: obowiązek złożenia informacji i oświadczenia przez odbiorców przemysłowych

31 maja 2016 r. upływa termin złożenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki informacji i oświadczenia przez odbiorcę przemysłowego, o którym mowa w art. 9a ust. 1a pkt 1 ustawy - Prawo energetyczne.

więcej >>

Projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii

Na stronach Sejmu pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Ma on na celu usunięcie wątpliwości interpretacyjnych prawnych i redakcyjnych przepisów, które nie weszły jeszcze w życie, w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, w szczególności art. 41 ustawy OZE.

więcej >>

Projekt zmiany Prawa energetycznego

Zmniejszenie barier prawnych dla liberalizacji rynku gazu i stworzenie warunków do dalszego rozwoju tego obszaru w Polsce to główny cel przygotowanego przez ME projektu zmiany Prawa energetycznego, który wprowadza stopniową rezygnację z regulowania cen gazu ziemnego przez Prezesa URE. Projekt 25 kwietnia 2016 r. został skierowany do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych.

więcej >>

Nowe zasady lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych

19 lutego do Sejmu trafił poselski projekt ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Nowe przepisy mają określać warunki, zasady i tryb lokalizacji, realizacji oraz eksploatacji elektrowni wiatrowych oraz warunki lokalizacji zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie elektrowni wiatrowych.

więcej >>

Projekt ustawy o efektywności energetycznej przyjęty przez rząd

Nowa ustawa o efektywności energetycznej zapewni pełne wdrożenie dyrektywy unijnej, która zobowiązuje państwa członkowskie UE do osiągnięcia określonego poziomu oszczędności energii w terminie do końca 2020 r. Zastąpi ona dotychczasowe regulacje prawne w zakresie efektywności energetycznej obowiązujące w Polsce od 2011 roku.

więcej >>

Ustawa o OZE – trwają prace nad nowelizacją

Ministerstwo Energii przygotowuje projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). Uregulowane zostaną w nim przede wszystkim kwestie związane z przesunięciem wejścia w życie rozdziału 4 ustawy, co ma nastąpić 1 lipca 2016 r.

więcej >>

Nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

Zagwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz zapewnienie stabilnego funkcjonowania sektora węgla kamiennego to główne cele ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Zaproponowane rozwiązania pozwolą kontynuować procesy naprawcze już od początku stycznia 2016 r. aż do końca 2018 r.

więcej >>

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii

Prezydent RP 30 grudnia 2015 r. podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawę – Prawo energetyczne. Odroczy ona na 6 miesięcy wejście w życie przepisów rozdziału 4 dotyczącego systemu aukcyjnego. Ustawa weszła w życie 31 grudnia 2015 r.

więcej >>

Obecne przepisy dotyczące efektywności energetycznej zostają przedłużone

Głównym celem nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej jest przedłużenie o rok funkcjonowania obecnego systemu wsparcia dla działań proefektywnościowych. Ustawa została podpisana przez Prezydenta RP 30 grudnia 2015 r.

więcej >>

Uprawnienia i obowiązki odbiorców przemysłowych wynikające z wejścia w życie ustawy o odnawialnych źródłach energii – informacje URE

W związku z wejściem w życie ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii zmianie uległa podstawa prawna dotycząca realizacji obowiązku w zakresie uzyskania i umorzenia świadectw pochodzenia z kogeneracji lub uiszczenia opłaty zastępczej. URE przygotował informację  dla odbiorców przemysłowych dotyczącą realizacji obowiązków w tym zakresie.

więcej >>

Ustawa o efektywność energetycznej - skutki wynikające z upływu terminów obowiązywania poszczególnych przepisów

Proces legislacyjny mający na celu uchwalenie nowej ustawy o efektywności energetycznej nie został zakończony, w związku z tym Urząd Regulacji Energetyki zwraca uwagę, że po 31 grudnia 2015 r. nie będzie istniała podstawa prawna do wydawania świadectw efektywności energetycznej tym podmiotom, które wygrały w przetargach na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

więcej >>

REMIT – obowiązek raportowania do ACER

7 października 2015 r. wszedł w życie określony w rozporządzeniu REMIT obowiązek raportowania do ACER zleceń i transakcji zakupu/sprzedaży energii elektrycznej i gazu ziemnego zawieranych na TGE S.A.

więcej >>

Projekt nowelizacji ustawy o OZE

Posłowie PSL przygotowali projekt nowelizacji ustawy o OZE, który został opublikowany na stronach sejmowych. Propozycje zmian mają poprawić warunki funkcjonowania biogazowni rolniczych w ramach systemu świadectw pochodzenia. PSL chce tym samym ulżyć operatorom biogazowni, przynajmniej do czasu, gdy zdecydują się oni na przejście do systemu aukcyjnego. więcej >>

Co jest a co nie farmą fotowoltaiczną według GUNB?

Departament Prawno-Organizacyjny Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego przedstawił swoją interpretację odnośnie kwalifikacji farmy fotowoltaicznej i jej komponentów jako budowli.

więcej >>

Ustawa o OZE znowu do poprawki

Ustawa o OZE została uchwalona dwa miesiące temu. Nad jej kształtem pracowano 5 lat. A projekt jej nowelizacji znalazł się w wykazie prac rządu w zeszłym tygodniu.

więcej >>

Już wkrótce zmiany w metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku

18 kwietnia br. zacznie obowiązywać nowa metodologia wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku. W tym dniu wejdą w życie przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. poz. 376).

więcej >>

Prezydent podpisał ustawę o OZE

11 marca br. prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o odnawialnych źródłach energii. Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Część przepisów wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

więcej >>

Projekt ustawy o systemie handlu uprawnieniami przekazany do komisji

Rządowy projekt ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych został w ubiegły czwartek skierowany do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Celem projektu jest dostosowanie polskich przepisów do wymagań UE.

więcej >>

Parlament europejski szykuje kolejne zmiany w przepisach dotyczących biopaliw

Zmiany mają dotyczyć ograniczenia do 6 proc. udziału biokomponentów pochodzenia rolniczego w rynku paliw. Wg komisji zajmującej się tą sprawą, rosnące zapotrzebowanie na biopaliwa pośrednio wpływa na wzrost emisji szkodliwych substancji. więcej >>

Jest wyrok NSA w sprawie płacenia VAT przez właściciela gruntu, przez który przebiega gazociąg

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że właściciel gruntu, przez który przebiega gazociąg, nie musi płacić podatku VAT. O sprawie poinformowała Gazeta Prawna.

więcej >>

Konfederacja Lewiatan na temat senackich zmian w ustawie o OZE

W informacji zawartej na swojej stronie internetowej, Konfederacja Lewiatan odniosła się do zaproponowanych przez Senat zmian w ustawie o OZE. Przedsiębiorcy zwrócili uwagę, że senatorowie w ogóle nie wzięli pod uwagę poprawki dotyczącej wprowadzenia okresu przejściowego.

więcej >>

Nowelizacja ustawy \"węglowej\" podpisana przez prezydenta Komorowskiego

Po podpisaniu nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego prezydent RP Bronisław Komorowski powiedział, że ustawa ta daje możliwość uzdrowienia przemysłu górniczego i tworzy do tego dobre ramy prawne.

więcej >>

16 stycznia Sejm uchwalił Ustawę o OZE

W piątek Sejm uchwalił w drugim czytaniu ustawę o odnawialnych źródłach energii (OZE). Zgodnie z założeniami i zapowiedziami ustawa ma umożliwić rozwój inwestycji w tzw. „zieloną energetykę”. 

więcej >>

MG intensywnie pracuje nad dyrektywą OZE

Jak informuje Ministerstwo Gospodarki, obecnie trwają wzmożone prace mające na celu wdrożenie do polskich przepisów dyrektywy OZE. Do tej pory Komisja Europejska miała do naszego kraju w tej kwestii wiele zastrzeżeń, a także przypomniała o grożących nam karach za niedostosowanie polskich przepisów do unijnej dyrektyw. 

więcej >>

Powstał nowy projekt ustawy integrujący obowiązujące specustawy

Nowy projekt ustawy integrujący obowiązujące specustawy zakłada m.in. integrację projektu ustawy o korytarzach przesyłowych, który został przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki i przekazany do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 11 lutego br.

więcej >>

Prosumecka poprawka do projektu ustawy o OZE została złożona

Prosumencka poprawka do rządowego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii zakłada m.in. wprowadzenie taryf gwarantowanych na energię elektryczną produkowaną  w mikroinstalacjach. Poprawkę zgłosił poseł Artur Bramora z klubu PSL.

więcej >>

Nowelizacja ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw weszła w życie

14 listopada 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw. Czy pozwoli to na poprawę jakości powietrza w polskich miastach?

więcej >>

Darowizna dla gminy od dewelopera farmy wiatrowej to nie korupcja

Sprawa dotyczyła jednej z inwestycji wiatrowych na Podlasiu. Po analizie tej inwestycji Centralne Biuro Antykorupcyjne stwierdziło, że przyznana miejscowej gminie przez dewelopera darowizna to zakamuflowana forma korupcji. Prokuratura jednak nie doszukała się aktu korupcji. więcej >>

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z linii elektroenergetycznej nie jest odszkodowaniem

WSA orzekł, że wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z linii elektroenergetycznej nie jest odszkodowaniem. W ten sposób odniósł się do sprawy podatniczki, która za bezumowne korzystanie z nieruchomości ma otrzymywać wynagrodzenie od firmy energetycznej.

więcej >>

SN ustalił, kto ma rozpatrywać odwołania od decyzji prezesa URE

Sąd Najwyższy uchwalił, że odwołanie od każdej decyzji prezesa URE powinno być rozpatrywane przez sąd cywilny – sąd ochrony konkurencji i konsumenta (SOKiK), niezależnie od tego, czego dana decyzja dotyczy.

więcej >>

W najbliższych dniach sejmowa komisja powinna zająć się pierwszą z ustaw \"węglowych\"

Sejmowa komisja ds. energetyki i surowców energetycznych w środę 1 października powinna rozpocząć pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

więcej >>

Budowa farm wiatrowych – NSA stwierdza jedno, NIK drugie

W ostatnim czasie Najwyższa Izba Kontroli przygotowała raport na temat budowy elektrowni wiatrowych w Polsce. Skrytykowała w nim brak organizowania referendów wśród mieszkańców miejscowości, w których elektrownie mają powstać. Natomiast Najwyższy Sąd Administracyjny w swym wyroku stwierdził, że referendum nie może się odbyć, gdyż kolidowałoby to z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

więcej >>

Lewiatan apeluje o zmianę zasad budowy morskich farm wiatrowych

Konfederacja Lewiatan chce wydłużenia terminu, w którym inwestor zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na budowę morskiej farmy wiatrowej z 6 do 16 lat. Argumentuje to ograniczeniem zasad wsparcia inwestycji w morskie farmy wiatrowe, wynikającym z nowym założeń ustawy o odnawialnych źródłach energii. więcej >>

Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków podpisana przez Prezydenta

3 września 2014 r. prezydent Bronisław Komorowski podpisał uchwaloną przez sejm dniu 29 sierpnia ustawę o charakterystyce energetycznej budynków. Czy Komisja Europejska wycofa pozew przeciwko Polsce?

więcej >>

Trwają wstępne konsultacje projektu nowej Polityki energetycznej Polski

14 sierpnia 2014 r. Ministerstwo Gospodarki ogłosiło wstępne konsultacje projektu Polityki Energetycznej Polski do 2050 r. Konsultacje będą trwały do 1 września 2014 r.


więcej >>

Czy będą zmiany w rozporządzaniach ws. dywersyfikacji i magazynowania gazu?

Ministerstwo Gospodarki pracuje nad zmianą rozporządzeń dotyczących dywersyfikacji dostaw i magazynowania gazu. Debata m.in. na ten temat odbyła się w PAP.

więcej >>

Nowa ustawa energetyczna a dyrektywa UE

Polska, podobnie jak pozostałe kraje członkowskie, ma zapewnić, że do 2021 r. wszystkie nowe budynki będą tzw. budynkami o niemal zerowym zużyciu energii. W kwietniu br. rząd przyjął projekt ustawy o efektywności energetycznej, która ma przybliżyć polskie prawo do prawa unijnego.
więcej >>

Polska przed TS przez charakterystyki energetyczne budynków

Komisja Europejska ma zamiar pozwać Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE za niewdrożenie dyrektywy dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków. Polsce grozi za to kara finansowa w wys. 96,72 tys. euro za każdy dzień uchybienia.
więcej >>

Nowelizacja ustawy o zapasach paliw

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o zapasach paliw. Zgodnie z nowymi przepisami zapasy ropy i paliw, w tym gazu LPG, mają odpowiadać ich 90-dniowemu średniemu dziennemu przywozowi... więcej >>

Nowelizacja ustawy o jakości paliw

Sejm znowelizował ustawę o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Nowe przepisy zakładają podniesienie z 5 do 10 proc. limitu dodatku biokomponentów do benzyny... więcej >>

Komisja gospodarki ponownie zajmie się projektem noweli o jakości paliw

Posłowie ponownie skierowali do prac w komisji gospodarki projekt noweli ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. W projekcie przewidziano m.in. podniesienie z 5 do 10 proc. limitu dodatku biokomponentów do benzyny... więcej >>

Skomplikowany podatek od łupków

Wszystko wskazuje na to, że Polska będzie miała jeden z najbardziej skomplikowanych systemów podatkowych na świecie, dotyczący wydobycia gazu z łupków... więcej >>

Senat opowiedział się za ustawą o zapasach paliw

Senat poparł ustawę o zapasach paliw, wprowadzając jednak kilkadziesiąt poprawek doprecyzowujących. Zgodnie z ustawą zapasy ropy i paliw mają odpowiadać 90-dniowemu średniemu dziennemu ich przywozowi... więcej >>

Obniżenie akcyzy na węgiel jest niemożliwe

Wiceminister finansów Janusz Cichoń powiedział, że obniżenie stawki akcyzy na węgiel czy gaz ziemny nie jest możliwe ze względu na unijne regulacje. Przypomniał, że stawka na energię elektryczną nie była podwyższana od 2002 roku... więcej >>

Nowelizacja Prawa atomowego

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację Prawa atomowego, które wprowadza najnowsze europejskie rozwiązania prawne. Nowelizacja wdraża europejską dyrektywę 2011/70/EURATOM... więcej >>

UE chce ujednolicenia zasad wsparcia dla OZE

„Rzeczpospolita” pisze, że Komisja Europejska zmierza do ujednolicenia zasad wsparcia dla producentów energii ze źródeł odnawialnych i chce by uwzględniało ono również zasady wolnego ryku... więcej >>

Nowa polityka energetyczna przed wakacjami

„Rzeczpospolita” informuje, że w resorcie gospodarki trwają prace nad polityką energetyczną Polski do 2050 roku. Dokument powinien zostać opublikowany jeszcze przed wakacjami... więcej >>

Zbiory praw konsumenta gazu i energii elektrycznej

Urząd Regulacji Energetyki udostępnił przygotowane wspólnie z UOKiK zbiory praw konsumenta energii elektrycznej i gazu. Ruszyła także akcja informacyjna, mająca podnieść poziom wiedzy konsumentów o rynku energii... więcej >>

Hanna Trojanowska zrezygnowała ze stanowiska pełnomocnika rządu ds. energetyki jądrowej

Pełnomocnik rządu ds. energetyki jądrowej Hanna Trojanowska zrezygnowała ze stanowiska. Trojanowska pełniła tę funkcję od maja 2009 r., a rezygnację tłumaczy wypełnieniem powierzonych zadań... więcej >>

Nowelizacja Prawa atomowego

Sejm znowelizował Prawo atomowe. Przyjmują nowe europejskie rozwiązania dotyczące odpadów promieniotwórczych. Za uchwaleniem noweli opowiedziało się 288 posłów, przeciwko głosowało 142, trzech wstrzymało się od głosu... więcej >>

Rząd nie zajmie się ustawą o OZE 1 kwietnia

Portal reo.pl pisze, że obecna wersja porządku posiedzenia Rady Ministrów w dniu 1 kwietnia nie zawiera punktu przewidującego rozpatrzenie ustawy o OZE... więcej >>

Koniec sporów dotyczących opodatkowania wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu

„Dziennik Gazeta Prawna” pisze, że 18 marca rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o PIT, która ma zakończyć spory dotyczące opodatkowania wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu. Projekt został skierowany do Sejmu... więcej >>

Ustawa o wsparciu dla kogeneracji: Sejm przyjął poprawki Senatu

Sejm przyjął dwie poprawki Senatu do ustawy przedłużającej do końca 2018 r. system wsparcia dla wytwarzania energii w instalacjach wysokosprawnej kogeneracji, produkujących jednocześnie energię elektryczną i ciepło... więcej >>

Rząd zajmie się projektem nowelizacji prawa geologicznego

Z harmonogramu prac wynika, że projekt nowelizacji ustawy Prawo geologiczne i górnicze ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów na najbliższym posiedzeniu... więcej >>

Rząd chce zlikwidować deputat węglowy

„Dziennik Gazeta Prawna” pisze, że resort gospodarki chce zlikwidować deputaty. Emerytom przysługuje dożywotnio od 2,5 lub 3 ton węgla rocznie. Zamiast węgla można wziąć gotówkę... więcej >>

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zajmie się ustawą korytarzową

„Puls Biznesu” pisze, że po czterech latach pracy Ministerstwo Gospodarki oddało kluczową dla inwestycji w przesył energii, ciepła systemowego i gazu ustawę korytarzową do dalszych prac Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju... więcej >>

Rząd zajmie się przepisami dot. gazu łupkowego

Minister środowiska Maciej Grabowski zapowiedział, że na najbliższym posiedzeniu rząd zajmie się nowelizacją ustawy dot. wydobycia gazu z łupków... więcej >>

Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt ustawy o OZE

Ministerstwo gospodarski podało, że Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii, pozytywnie rekomendując przyjęcie go przez rząd... więcej >>

Prace wiertnicze nawet bez zgody właściciela nieruchomości

Portal gazlupkowy.pl informuje, że jeden z projektów zmian prawa mających usprawnić poszukiwania gazu łukowego w Wielkiej Brytanii pozwoli wykonywać prace wiertnicze nawet bez zgody właściciela nieruchomości... więcej >>

Świadomość Polaków w zakresie wyboru sprzedawcy prądu jest bardzo niska

Mimo że rynek został uwolniony już w 2007 roku, świadomość Polaków w zakresie wyboru sprzedawcy prądu jest w dalszym ciągu bardzo niska. Nawet co trzecia osoba nigdy nie słyszała o możliwości zmiany sprzedawcy energii elektrycznej... więcej >>

Rząd przyjął projekt nowelizacji Prawa ochrony środowiska

Rząd przyjął projekt nowelizacji Prawa ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, zakładających ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z dużych zakładów przemysłowych. Ograniczenia zaczną obowiązywać w połowie 2020 r...  więcej >>

Kontrowersyjna definicja drewna pełnowartościowego w ustawie o OZE

„Puls Biznesu” pisze o definicji drewna pełnowartościowego, która znalazła się w przekazanym Radzie Ministrów projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii. Wcześniej Ministerstwo Gospodarki podkreślało, że projekt ustawy zawiera mechanizm zabezpieczający przed używaniem pełnowartościowego drewna do współspalania... więcej >>

Projekt ustawy o OZE

Resort gospodarki zakończył prace nad projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) i wysłał go do stałego Komitetu Rady Ministrów z wnioskiem o pilne zajęcie się nim... więcej >>

Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków

Koalicja Klimatyczna i Konfederacja Lewiatan wystosowały wspólny apel do wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej w sprawie wdrażania ustawy o charakterystyce energetycznej budynków... więcej >>

Opinia URE o nowym projekcie ustawy o OZE

Urząd Regulacji Energetyki przesłał do ministerstwa gospodarki opinię na temat projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii. Zgłasza w niej liczne uwagi do propozycji resortu... więcej >>

W kolejnych latach niższa akcyza na paliwo

Ministerstwo Finansów informuje, że projekt zmian mający zapewnić dodatkowe wpływy do Funduszu Kolejowego w latach 2015-2019 przewiduje czasowe obniżenie stawek akcyzy od paliw silnikowych o 25 zł/1000 litrów... więcej >>

Kopalnie nie muszą płacić odszkodowań za szkody wyrządzone przed 2012 r.

Sąd Najwyższy orzekł, że nie można żądać od kopalni odszkodowania za szkody górnicze wyrządzone przed 2012 rokiem. W takiej sytuacji kopalnia musi jedynie naprawić uszkodzenia w budynku... więcej >>

MG: Rekomendacja wsparcia projektów gazowych

Ministerstwo Gospodarki w komunikacie poinformowało, że zarekomendowało trzy nowe projekty z Gaz - Systemu do objęcia wsparciem w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko... więcej >>

Komisja nadzwyczajna ds. energetyki

Sejm powołał komisję nadzwyczajną do spraw energetyki i surowców energetycznych, która będzie rozpatrywać projekty ustaw z zakresu polityki energetycznej państwa. Za powołaniem komisji opowiedziało się 420 posłów, dwóch było przeciw, a 21 wstrzymało się od głosu... więcej >>

Akcyza nie dotyczy tylko gazu ziemnego

„Dziennik Gazeta Prawna” pisze, że z końcem października przestało obowiązywać zwolnienie z akcyzy dla gazu ziemnego, ale również dla pozostałych węglowodorów gazowych i pozostałych paliw opałowych gazowych przeznaczonych dla celów opałowych... więcej >>

Kolejne wersje regulacji łupkowych

Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało nowe wersje regulacji łupkowych, czyli projektów ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw... więcej >>

Prezydent Komorowski podpisał przepisy o CCS

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja związana jest z implementacją unijnej dyrektywy CCS... więcej >>

Przepisy, które przyśpieszą poszukiwanie gazu łupkowego

Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Środowiska wspólnie przygotowują regulacje, które mają wymusić zintensyfikowanie działań na firmach posiadających koncesje na poszukiwanie gazu łupkowego, a opóźniających wiercenia... więcej >>

Sejmowa podkomisja ds. ustawy krajobrazowej rozpoczyna pracę

„Puls Biznesu” pisze, że 8 października rozpoczną się prace sejmowej podkomisji, która rozpatrzy prezydencki projekt ustawy krajobrazowej. Jej pracami pokieruje Iwona Śledzińska-Katarasińska z PO... więcej >>

Duży trójpak zostanie przyjęty najpóźniej do końca tej kadencji Sejmu

Według Andrzeja Czerwińskiego, przewodniczącego stałej sejmowej podkomisji do spraw energetyki, duży trójpak powinien być przyjęty przez Sejm najpóźniej do końca jego kadencji, która upływa jesienią 2015 r... więcej >>

Dwie poprawki Senatu do ustawy nakładającej akcyzę na gaz

Dwie poprawki zgłosił Senat do nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, która nakłada akcyzę na gaz ziemny. Poprawki Senatu rozszerzają też zakres zwolnień z akcyzy... więcej >>

Mały trójpak: 14 dni na rozpatrzenie reklamacji odbiorcy energii

Zapisy małego trójpaku, które właśnie weszły w życie, dają tylko dwa tygodnie na rozpatrzenie wszelkich reklamacji złożonych do firm sprzedających i dostarczających energię elektryczną... więcej >>

Cztery kraje chcą zmian w Europejskim Systemie Handlu Uprawnieniami

„Rzeczpospolita” pisze, że Wielka Brytania, Czechy, Dania i Finlandia opowiadają się za wprowadzeniem zamian w Europejskim Systemie Handlu Uprawnieniami... więcej >>

PSEW: wady małego trójpaku

„Rzeczpospolita” powołując się na raport Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej pisze, że w małym trójpaku zabrakło miedzy innymi zapisów o priorytetowym dostępie do sieci instalacji opartych na źródłach odnawialnych... więcej >>

Mały trójpak nie odsunie od Polski groźby unijnej kary

„Rzeczpospolita” zauważa, że mały trójpak miał odsunąć od Polski groźbę kar, wynikających z braku wdrożenia unijnych przepisów o OZE, jednak szanse na to są bardzo małe... więcej >>

Prezydent podpisał mały trójpak

Kancelaria Prezydenta poinformowała, że Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o zmianie ustawy Prawo Energetyczne oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. mały trójpak... więcej >>

Mały trójpak budzi wątpliwości

„Rzeczpospolita” wymienia wątpliwości, jakie towarzyszą czekającej na podpis prezydenta nowelizacji Prawa Energetycznego, czyli tzw. małego trójpaku... więcej >>

Obligo gazowe już niebawem

„Rzeczpospolita” pisze, że mały trójpak czeka jedynie na podpis prezydenta, tak więc w najbliższym czasie wejdą w życie zapisy związane z wprowadzaniem obliga giełdowego dla rynku gazu ziemnego... więcej >>

Parlament przyjął poselską nowelizację prawa energetycznego

Sejm przyjął w dniu 26 lipca poselską nowelizację prawa energetycznego, tzw. mały trójpak. Nowelizacja pozwala na otwarcie rynku energii dla prosumentów, czyli umożliwia wszystkim obywatelom sprzedaż samodzielnie wyprodukowanej energii do sieci dystrybucyjnej... więcej >>

Wynagrodzenie za służebność przesyłu jest opodatkowane

„Dziennik Gazeta Prawna” pisze, że w oparciu o stanowisko ministra finansów zawartym w interpretacji ogólnej z 10 lipca br., służebność przesyłu to odrębny rodzaj prawa, co oznacza, że do wynagrodzenia za jej ustanowienie nie można stosować zwolnienia z PIT dotyczącego służebności gruntowych... więcej >>

Senat przyjął nowelizację Prawa energetycznego

Senat przyjął nowelizację Prawa energetycznego. Obniżył jednak z 70 do 55 proc. docelowy poziom tzw. obliga gazowego, czyli obowiązku sprzedaży gazu za pośrednictwem giełdy... więcej >>

Rynek energii w pełni uregulowany do 1 stycznia 2014 roku?

Wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński chciałby, aby do 1 stycznia przyszłego roku rynek energii był w pełni uregulowany. Zdaniem wicepremiera, uregulowanie tej kwestii przyśpieszy szereg inwestycji... więcej >>

Energetyka będzie płacić za wodę

„Dziennik Gazeta Prawna” pisze, że zgodnie z przepisami nowej ustawy Prawo wodne, przygotowanymi w Ministerstwie Środowiska, energetyka i firmy szukające gazu łupkowego będą musiały płacić za korzystanie z wód powierzchniowych. Dotychczas woda była za darmo... więcej >>

Nowelizacja prawa energetycznego

Znowelizowane przez Sejm prawo energetyczne wprowadza rozdział właścicielski przesyłu i obrotu gazem, obowiązek sprzedaży gazu przez giełdę, oraz ulgi dla przemysłu energochłonnego. Wprowadzenia części z tych zapisów domaga się KE... więcej >>

Projekt ustawy o podatku węglowodorowym

Ministerstwo Finansów opublikowało ostateczny projekt ustawy o Specjalnym Podatku Węglowodorowym, który został przygotowany pod kątem wydobycia gazu z łupków. Projekt został przekazany do Komitetu Stałego Rady Ministrów... więcej >>

Negatywna opinia OPPPW w sprawie projektu nowelizacji prawa geologicznego i górniczego

„Rzeczpospolita” pisze, że Organizacja Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego (OPPPW) skrytykowała projekt nowelizacji prawa geologicznego i górniczego zaproponowany przez resort środowiska... więcej >>

Wzrośnie akcyza na gaz ziemny

W listopadzie wejdzie w życie podwyżka akcyzy na gaz ziemny stosowany do celów opałowych. Należy jednak spodziewać się szeregu zwolnień dla gospodarstw domowych, szkół, przedszkoli, żłobków, czy szpitali... więcej >>

Nowelizacja ustawy o akcyzie na wyroby węglowe

Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym przewiduje zmianę zasad opodatkowania wyrobów węglowych. Podatek ma być płacony na ostatnim etapie obrotu takimi wyrobami... więcej >>

Duży trójpak zostanie przyjęty do końca roku

Andrzej Czerwiński, przewodniczący parlamentarnego zespołu ds. energetyki jest zdania, że nowe Prawo energetyczne, Prawo gazowe i Ustawa o OZE zostaną przyjęte do końca roku... więcej >>

Modyfikacja projektu ustawy o OZE

Ministerstwo Gospodarki postanowiło zaproponować zmiany w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii, które miałyby m.in. zmienić sytuację na rynku świadectw pochodzenia energii, tzw. zielonych certyfikatów, na którym panuje nadpodaż... więcej >>

Zużycie energii będzie istotne przy kupnie mieszkania

Wiceminister budownictwa Janusz Żbik uważa, że przyszła ustawa o charakterystyce energetycznej budynków powinna zachęcić inwestorów do stosowania technologii ograniczających zużycie energii w domach... więcej >>

Wkrótce nowe przepisy BHP w energetyce

Za pół roku zaczną obowiązywać nowe uregulowania dotyczące BHP przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. Nowe przepisy określą m.in. wymogi bezpiecznej pracy przy obsłudze urządzeń energetycznych... więcej >>

RBN o bezpieczeństwie energetycznym Polski

Rzecznik szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Marcin Skowron poinformował, że ocena zmian mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Polski to jeden z tematów planowanego na maj posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego... więcej >>

Obowiązkowy udział energii z OZE może wzrosnąć

Ministerstwo Gospodarki rozważa zwiększenie obowiązkowego poziomu udziału energii z OZE w sprzedawanej energii w zakresie do 1 punktu procentowego oraz zwiększenie udziału biomasy agro o 5-10 pkt proc... więcej >>

Ustawa o korytarzach przesyłowych raczej nie w tym roku

„Puls Biznesu” pisze, że ważna dla przedsiębiorstw sieciowych ustawa o korytarzach przesyłowych utknęła na etapie prac Komitetu Rady Ministrów. Obecnie nie widać większych szans, że regulacje, które miały wejść w życie z początkiem roku zostaną szybko uchwalone... więcej >>

Będą niższe podatki dla przemysłu wydobywczego?

Ministerstwo Finansów przygotowało założenia nowego systemu podatkowego związanego z procesem wydobycia węglowodorów. Zaproponowane stawki są niższe od tych, które poznała opinia publiczna w listopadzie 2012 roku... więcej >>

Nie będzie podwyżki zwrotu akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego

Sejm odrzucił projekt, który przewiduje wzrost zwrotu akcyzy zawartej w oleju napędowym wykorzystywanym przez rolników. Za odrzuceniem projektu głosowało 227 posłów, 201 było za jego przyjęciem, a dwóch wstrzymało się od głosu... więcej >>

Kontrowersje wokół ustawy o łupkach

Upłynął termin składania uwag do przedstawionej przez Ministerstwo Środowiska nowelizacji prawa geologicznego i górniczego oraz ośmiu innych ustaw związanych z problematyką poszukiwań i wydobycia ropy i gazu... więcej >>

Rząd zajmie się przepisami o wydobyciu węglowodorów

Minister skarbu Mikołaj Budzanowski poinformował, że projekty nowych przepisów prawa o wydobyciu węglowodorów powinny trafić w I kwartale pod obrady Rady Ministrów... więcej >>

W kwietniu pakiet ustaw łupkowych

„Dziennik Gazeta Prawna” pisze, że Ministerstwo Środowiska pracuje nad projektem nowelizacji prawa geologicznego. Resort finansów natomiast przygotowuje zmianę przepisów podatkowych. Nieoficjalnie wiadomo, że pakiet ustaw ma zostać przyjęty w kwietniu... więcej >>

Kiedy mały trójpak?

Odbyło się posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. małego trójpak... więcej >>

W lutym projekt ustawy o wydobyciu węglowodorów

Wiceminister środowiska Piotr Woźniak poinformował, że jego resort w lutym opublikuje projekt ustawy o wydobyciu węglowodorów. W projekcie nie będzie zmian wobec tego, co zostało przyjęte w ubiegłym roku w założeniach... więcej >>

Projekt ustawy ws. Grupy Lotos

Szef klubu SP Arkadiusz Mularczyk poinformował, że Solidarna Polska złożyła w Sejmie projekt ustawy o zachowaniu przez państwo większościowego pakietu akcji Grupy Lotos SA... więcej >>

Proponowane przez KK poprawki do Prawa energetycznego odrzucone

Członkowie podkomisji nadzwyczajnej ds. nowelizacji prawa energetycznego odrzucili propozycję poprawki Koalicji Klimatycznej mającej na celu zmniejszenie barier administracyjnych dla prosumentów... więcej >>

Obywatelski projekt ustawy ws. Grupy Lotos odrzucony

Posłowie odrzucili obywatelski projekt ustawy o zachowaniu przez państwo większościowego pakietu akcji Grupy Lotos Odrzucenie dokumentu rekomendowała sejmowa Komisja Skarbu Państwa... więcej >>

Projekt przepisów ws. gazu łupkowego

Minister środowiska Marcin Korolec powiedział, że wprowadzenie przepisów dotyczących eksploatacji gazu łupkowego wymaga zmiany co najmniej dziewięciu ustaw. Dodał, że konkretne projekty powinny być gotowe w najbliższych tygodniach... więcej >>

Spór o obligo gazowe

Podczas posiedzenia sejmowej podkomisji nie udało się określić poziomu obowiązkowego udziału gazu sprzedawanego na giełdzie. Poselskiej propozycji obliga na poziomie 30 proc. sprzeciwia się PGNiG. Z kolei URE zaproponowało jeszcze zaostrzenie obowiązku... więcej >>

MG: pakiet czterech ustaw energetycznych powinien zostać przyjęty w I kwartale

Ministerstwo Gospodarki uważa, że pakiet czterech ustaw energetycznych powinien zostać przyjęty przez Radę Ministrów jeszcze w tym kwartale. W przypadku przeprowadzenia istotnych zmian, projekty trafiłyby do sejmu jeszcze przed wakacjami... więcej >>

Rok dłużej na modernizacje zbiorników na stacjach benzynowych

Ministerstwo Gospodarki skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia, które wydłuża o rok czas na modernizację zbiorników na stacjach paliw. Jest to czwarte wydłużenie terminu... więcej >>

Nowelizacja ustawy o inwestycjach związanych z terminalem LNG w Świnoujściu

Ministerstwo Skarbu Państwa skierowało do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych projekt nowelizacji ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu... więcej >>

Prezydent Komorowski podpisał ustawę o efektywności energetycznej

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o efektywności energetycznej. Nowela znosi regulowanie zawodu audytora efektywności energetycznej... więcej >>

Szybkie przyjęcie nowego prawa gazowego jest konieczne

Minister skarbu Mikołaj Budzanowski powiedział, że potrzebne jest szybkie przyjęcie nowego prawa gazowego. Jest to komentarz ministra do pozwu, który Komisja Europejska złożyła do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z niepełnym wdrożeniem dyrektywy gazowej... więcej >>

Poprawki Senatu do ustawy o odpadach wydobywczych przyjęte

Sejm przyjął senackie poprawki do nowelizacji ustawy o odpadach wydobywczych oraz innych ustaw. Nowe prawo ma dostosować polskie przepisy do unijnych i zapobiec karom za brak wdrożenia dyrektywy... więcej >>

Senat: nowelizacja ustawy o odpadach wydobywczych

Senat zgłosił cztery poprawki do nowelizacji ustawy o odpadach wydobywczych oraz innych ustaw. Nowe przepisy dostosują polskie prawo do unijnego i zapobiegnie karom za brak wdrożenia tej dyrektywy. Poprawki mają charakter doprecyzowujący... więcej >>

Bazowa cena zielonej energii uderzy w branżę OZE

„Dziennik Gazeta Prawna” pisze, że w projekcie ustawy o OZE, który opuścił Ministerstwo Gospodarki, znalazł się zapis o cenie bazowej, po której producenci zielonej energii muszą ją sprzedawać jednej z państwowych grup energetycznych. W innym wypadku stracą prawo do świadectwa pochodzenia... więcej >>

Ustawa o etykietach produktów zużywających energię podpisana

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o obowiązku etykietowania produktów wykorzystujących energię. Nowe przepisy stanową, że konsument ma być lepiej informowany o zużyciu energii np. przez sprzęt AGD czy RTV... więcej >>

Koniec dopłat do spalania pełnowartościowego drewna w energetyce

Minister gospodarki Waldemar Pawlak podpisał rozporządzenie, na mocy którego spalanie pełnowartościowego drewna w energetyce od przyszłego roku nie będzie dotowane. Obecnie współspalanie drewna traktuje się jako odnawialne źródło energii, któremu przysługuje wsparcie... więcej >>

Sejm: zmiana ustawy o efektywności energetycznej

Sejm opowiedział się za zmianą ustawy o efektywności energetycznej, która znosi regulowanie zawodu audytora efektywności energetycznej. Posłowie wprowadzili do ustawy jedną poprawkę... więcej >>

Koniec prac nad ustawą o OZE

Ministerstwo Gospodarki zakończyło prace nad ustawą o odnawialnych źródłach energii. Dokument w wersji 2.01 projektu z dnia 4 października 2012 roku zostanie przekazany na Komitet do Spraw Europejskich... więcej >>

Platforma czystego węgla i zielonej energii

27 września w Ministerstwie Gospodarki powołano Polską Platformę Technologiczną Górnictwa Ekologicznego i Polską Platformę Technologiczną Zielonej Energii... więcej >>

Komisja Przemysłu PE za przyspieszeniem realizacji projektów transgranicznych

Komisja Przemysłu Parlamentu Europejskiego przegłosowała wniosek Komisji Europejskiej, dotyczący szybszej autoryzacji budowy transgranicznej infrastruktury energetycznej... więcej >>

Sejm: Ustawa dotycząca etykiet produktów zużywających energię przyjęta

Sejm przyjął ustawę o obowiązku etykietowania produktów wykorzystujących energię. Zgodnie z nowym prawem, konsument ma być lepiej informowany o zużyciu energii przez dane urządzenie... więcej >>

Porozumienie klimatyczne coraz bliżej

Ministerstwo środowiska poinformowało, że pierwszy projekt tekstu negocjacyjnego dotyczącego kontynuacji Protokołu z Kioto jest gotowy. To wynik zakończonej w Bangkoku nieformalnej sesji negocjacyjnej ONZ w sprawie zmian klimatu (UNFCCC)... więcej >>

Komisja gospodarki za zmianą ustawy o efektywności energetycznej

Sejmowa komisja gospodarki poparła w pierwszym czytaniu rządowy projekt zmiany ustawy o efektywności energetycznej, która znosi regulowanie zawodu audytora efektywności energetycznej... więcej >>

Służby zainteresowały się Eneą

„Rzeczpospolita” pisze, że ABW i CBA oraz prokuratura sprawdzają między innymi sprawę listu intencyjnego, który miał doprowadzić do powstania spółki joint venture z udziałem Enei oraz amerykańskiego partnera... więcej >>

Założenia projektu ustawy o handlu emisjami CO2

Rząd przyjął założenia projektu ustawy o handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Ustawa jest konieczna w związku z wprowadzeniem do polskiego prawa nowych przepisów UE... więcej >>

Definicja urządzeń przesyłowych będzie szersza

Sejm pracuje na projektem zmian w kodeksie cywilnym i ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami, który przewiduje wydłużenie listy urządzeń uznawanych za urządzenia przesyłowe, oraz ujednoliceniem ich statusu prawnego... więcej >>

Nowy projekt nowelizacji Prawa energetycznego jeszcze w sierpniu

Podczas pierwszego posiedzenia Sejmu po wakacjach, klub parlamentarny PO przyjmie nowy projekt nowelizacji Prawa energetycznego. Posłowie chcą jeszcze w tym roku wprowadzić gazowe obligo giełdowe, które rozpocznie liberalizacje tego rynku... więcej >>

Projekt nowelizacji Prawa energetycznego został wycofany

Autorzy wycofali projekt nowelizacji Prawa energetycznego. Oznacza to m.in. kolejne odwleczenie liberalizacji rynku gazu... więcej >>

Zmiana harmonogramu sprzedaży pozwoleń na emisję CO2

Komisja Europejska zaproponuje zmianę harmonogramu sprzedaży pozwoleń na emisję CO2. Chodzi o wstrzymanie sprzedaży części pozwoleń na emisję CO2 w 2013 r., by podnieść ich cenę, czemu przeciwna jest Polska... więcej >>

Projekt dot. etykietowania produktów zużywających energię trafi do podkomisji

Posłowie z komisji gospodarki skierowali do prac w podkomisji rządowy projekt ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię... więcej >>

KE zajmie się rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa funkcjonowania sieci gazowych

Ministerstwo gospodarki przekazało do notyfikacji przez Komisję Europejską projekt rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie... więcej >>

Projekt zmian do ustawy o efektywności energetycznej

Rząd przyjął projekt zmian do ustawy o efektywności energetycznej, które ułatwią dostęp do zawodu audytora efektywności energetycznej. Zniknąć mają obecne przepisy określające wymogi, jakie powinna spełniać osoba, która chce zostać audytorem efektywności energetycznej... więcej >>

Polska upomniana za dyrektywę gazową

Komisja Europejska wszczęła wobec Polski procedurę o naruszenie unijnego prawa za niepełne wdrożenie dyrektywy gazowej, a przynajmniej za niepoinformowanie KE o jej pełnym wdrożeniu. Dyrektywa powinna być wdrożona do marca 2011 roku... więcej >>

Projekt podatku od wydobycia węglowodorów jeszcze w czerwcu

Minister środowiska Marcin Korolec poinformował, że Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Środowiska chcą opublikować projekt ustawy o podatku od wydobycia węglowodorów jeszcze w czerwcu... więcej >>

Projekt ustawy o obowiązkach dot. informowania o zużyciu energii

„Dziennik Gazeta Prawna” informuje, że projekt ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przygotowany przez resort gospodarki rozszerzy obowiązek etykietowania urządzeń... więcej >>

Niebawem prezentacja projektu ustawy dotyczącego opodatkowania węglowodorów

Projekt ustawy, który 13 czerwca zaprezentuje resort środowiska przewiduje zwiększenie udziału państwa w zyskach z wydobycia ropy naftowej i gazu poprzez ich opodatkowanie oraz powołanie Funduszu Węglowodorowego, który pozwoli na inwestowanie pieniędzy z wydobycia w polską gospodarkę... więcej >>

Nowy projekt ustawy o OZE do końca maja

Sekretarz stanu w ministerstwie gospodarki Mieczysław Kasprzak zapowiedział, że z końcem maja ogłoszony zostanie ostateczny projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii. Do końca roku ustawa ma przejść proces legislacyjny... więcej >>

Ustawa o OZE 1 stycznia 2013 r.

Janusz Pilitowski, dyrektor departamentu energii odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki zadeklarował, że ustawa o odnawialnych źródłach Energii wejdzie w życie 1 stycznia 2013 r... więcej >>

Ministerstwa chcą mieć wpływ na wydobycie gazu łupkowego

„Dziennik Gazeta Prawna” pisze, że poszczególne ministerstwa nie chcą oddać swoich kompetencji Piotrowi Woźniakowi, który miał zostać pełnomocnikiem rządu ds. złóż niekonwencjonalnych... więcej >>

Założenia do projektu podatku od wydobycia węglowodorów w II kwartale

Ministerstwo Finansów nie zakończyło prac nad założeniami do projektu ustawy wprowadzającej podatek od wydobycia węglowodorów. Wiceminister finansów Maciej Grabowski poinformował, że założenia te gotowe będą do końca II kwartału tego roku... więcej >>

MG pracuje nad uwagami w sprawie projektu budowy elektrowni jądrowej

„Puls Biznesu” pisze, że wiele pism i wiadomości e-mail, które wpłynęły do Ministerstwa Gospodarki w ramach konsultacji społecznych Prognozy Oddziaływania na Środowisko Projektu Programu Polskiej Energetyki Jądrowej paraliżuje pracę resortu... więcej >>

OZE każdej wielkości z pierwszeństwem dostępu do sieci

Portal reo.pl informuje, że wszystkie - mikro, małe i duże odnawialne źródła energii będą miały pierwszeństwo przy zabieganiu o przyłączenie do sieci. Zmiana znalazła się w nowej wersji projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii, którą w maju chce przedstawić Ministerstwo Gospodarki... więcej >>

Polska zaproponuje zmiany w mapie drogowej 2050

„Rzeczpospolita” informuje, że Polska przygotuje przed zaplanowanym na czerwiec posiedzeniem rady unijnych ministrów ds. energii swoją propozycję dotyczącą planów ograniczania emisji dwutlenku węgla do 2050 roku... więcej >>

Kompromis w sprawie ustawy o korytarzach przesyłowych

„Rzeczpospolita” pisze, że jest szansa na kompromis pomiędzy ministerstwem gospodarki, zainteresowanymi firmami, a samorządowcami w sprawie ustawy o korytarzach przesyłowych... więcej >>

Pod koniec kwietnia poznamy założenia do projektu opodatkowania węglowodorów

Wiceminister finansów Maciej Grabowski powiedział, że pod koniec kwietnia powinny być gotowe założenia do projektu ustawy wprowadzającej podatek od wydobycia węglowodorów... więcej >>

Przepisy o etykietowaniu energetycznym już niebawem

Ministerstwo Gospodarki zapewniło, że w najbliższym możliwym terminie wdroży przepisy europejskiej dyrektywy o etykietowaniu energetycznym. Komisja Europejska upomniała Polskę za niepoinformowanie jej o pełnym wdrożeniu dyrektywy... więcej >>

Rekompensaty za sieci, linie i rurociągi

Dobiegają końca prace nad projektem, zgodnie z którym właściciele nieruchomości, przez które przebiegają linie energetyczne, rurociągi, sieci wodociągowe i ciepłownicze mają dostać w sumie 18,7 mld zł rekompensat za uregulowanie stanu prawnego tej infrastruktury... więcej >>

Pakiet ustaw energetycznych trafi do Sejmu w I połowie roku?

Zastępca dyrektora Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki Edward Słoma powiedział, że resort gospodarki zakłada, iż projekty tzw. trójpaku energetycznego zostaną przyjęte przez rząd i trafią do Sejmu w pierwszej połowie tego roku... więcej >>

Niebawem publikacja założeń do projektu ustawy od węglowodorów

Wiceminister finansów Maciej Grabowski poinformował, że w ciągu maksymalnie półtora miesiąca zostaną przedstawione opinii publicznej założenia do projektu ustawy o opodatkowaniu węglowodorów... więcej >>

Prace nad trzema ustawami energetycznymi

Wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak powiedział, że trwają prace nad trzema ustawami energetycznymi dotyczącymi prawa energetycznego, prawa gazowego oraz odnawialnych źródeł energii... więcej >>

Wyższy obowiązek udziału energii odnawialnej

Ministerstwo gospodarki przedstawiło nową wersję rozporządzenia regulującego minimalny wymagany udział energii odnawialnej. Za dziewięć lat będzie on wynosić 20 proc., wskaźnik mocno rośnie już od przyszłego roku... więcej >>

Polska drugi raz zawetuje plany redukcji CO2 w UE?

„Gazeta Wyborcza” pisze, że Polska może po raz drugi zawetować plany redukcji CO2 w UE. W zamian Komisja Europejska zapewne uderzy po kieszeni nasze firmy energetyczne, które mogą stracić kilka mld zł... więcej >>

PIGEO krytykuje ustawę o OZE

Tomasz Podgajniak, wiceprezes Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej powiedział, że projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii całkowicie zmienia zasady przyznawania tego wsparcia i powoduje, że biznesplany, które wcześniej stanowiły podstawę do podejmowania decyzji o inwestycjach, teraz walą się w proch i pył... więcej >>

Powołano podkomisję ds. energetyki

Podczas ostatniego posiedzenia komisji gospodarki powołana została jej podkomisja stała ds. energetyki. W organie mającym w parlamencie największy wpływ na kształtowanie ustaw energetycznych będzie pracować 15. posłów... więcej >>

Dłuższe konsultacje społeczne trójpaku energetycznego

Ministerstwo gospodarski wydłużyło konsultacje społeczne projektów trzech ustaw z sektora energetyki: Prawa energetycznego, Prawa gazowego i ustawy o odnawialnych źródłach energii do 6 lutego... więcej >>

Ustawa o OZE wejdzie w życie z opóźnieniem?

Zgodnie z treścią projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii, powinna ona wejść w życie najpóźniej w lipcu 2012 r. Specjaliści z branży energetycznej spodziewają się jednak dużego opóźnienia wdrożenia ustawy... więcej >>

Estonia: unijne regulacje antymonopolowe na rynku gazu

Estoński rząd przyjął projekt ustawy o separacji dostaw i dystrybucji gazu ziemnego od 2015 roku, w celu dostosowania tamtejszego prawa do dyrektywy Unii Europejskiej... więcej >>

Prace na planem najważniejszych projektów inwestycyjnych w energetyce

„Dziennik Gazeta Prawna” pisze, że Ministerstwo Gospodarki rozpoczęło prace nad planem najważniejszych projektów inwestycyjnych w energetyce, do którego swoje strategie będą musiały dostosować spółki podległe Skarbowi Państwa... więcej >>

Dochody ze sprzedaży praw do emisji CO2 w 2012 roku

Z uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej na 2012 rok, która została przyjęta przez rząd wynika, że dochody budżetu państwa ze sprzedaży praw do emisji CO2 w 2012 roku wyniosą około 0,7 mld zł wobec około 1 mld zł szacowanego wcześniej... więcej >>

W MSP będą zmiany na stanowiskach

Wszystko wskazuje na to, że po objęciu stanowiska Ministra Skarbu Państwa przez Mikołaja Budzanowskiego w resorcie będą duże zmiany... więcej >>

Podatek kopalniany to około 2 mld zł rocznie

Minister finansów Jacek Rostowski poinformował, że podatek kopalniany od miedzi i srebra powinien przynieść budżetowi około 2 mld zł w skali rocznej. Rząd będzie chciał opodatkować w ten sposób gaz łupkowy i węgiel, a do końca kadencji możliwie wszystkie kopaliny... więcej >>

Skarga PiS na władze stolicy ws. referendum o prywatyzacji SPEC oddalona

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę radnych PiS, którzy uznali, że władze stolicy bezprawnie uniemożliwiły przeprowadzenie referendum dotyczącego m.in. prywatyzacji SPEC-u i podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej... więcej >>

Akcyza od węgla nie będzie pobierana od ciepłowni ogrzewających mieszkania

Wiceminister finansów Jacek Kapica, wyjaśniając zmiany w podatku akcyzowym w 2012 roku wyjaśnił, że ciepłownie ogrzewające osiedla mieszkaniowe nie zapłacą akcyzy od węgla i koksu... więcej >>

Odznaka „Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego”

Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie przyznawania odznaki honorowej dla zasłużonych przedstawicieli przemysłów naftowego i gazowniczego. Odznaczenie państwowe przyznawać będzie Minister Gospodarki... więcej >>

Nowe zasady potwierdzania kwalifikacji energetyków

Obowiązują już nowe zasady potwierdzania kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją lub dozorem instalacji elektroenergetycznych, ciepłowniczych i gazowych. Obowiązek zdawania egzaminów co 5 lat będzie ograniczony... więcej >>

Przełożono konsultacje społeczne ustawy o OZE

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej poinformowało, że zaplanowane na 3 listopada konsultacje społeczne ustawy o OZE w czasie Forum Energetyki Wiatrowej nie odbędą się. Ministerstwo Gospodarki wycofało się z upublicznienia dokumentu... więcej >>

Nowelizacja ustawy o zapasach ropy i gazu

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelę ustawy o zapasach ropy i gazu. Obowiązek utrzymywania zapasów gazu ma dotyczyć tylko tych firm, które zajmują się przywozem tego surowca w celu jego odsprzedaży odbiorcom w Polsce... więcej >>

Zmiany w Prawie ochrony środowiska

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację Prawa ochrony środowiska, która pozwala Polsce na udzielanie pomocy krajom rozwijającym się i zagrożonym klęskami na skutek zmian klimatu... więcej >>

Niższe dochody z podatku akcyzy na węgiel

Minister finansów Jacek Rostowski powiedział, że najbardziej istotna zmiana w projekcie budżetu na 2012 r. dotyczy obniżenia dochodów, które były przewidywane z nowego podatku akcyzy na węgiel... więcej >>

Nowe przepisy energetyczne, gazowe i dotyczące OZE jeszcze w tym roku?

Ministerstwo gospodarki liczy, że jeszcze przed końcem tego roku Sejm nowej kadencji uchwali przygotowane w tym resorcie znowelizowane prawo energetyczne, prawo gazowe oraz dotyczące odnawialnych źródeł energii... więcej >>

Sejm przyjął senacką poprawkę do nowelizacji ustawy o zapasach ropy i gazu

Sejm przyjął senacką poprawkę do ustawy o zapasach ropy i gazu, zakładającą, że obowiązek utrzymywania zapasów gazu ma dotyczyć tylko tych firm, które zajmują się przywozem tego surowca w celu jego odsprzedaży odbiorcom w Polsce... więcej >>

Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo energetyczne

Kancelaria Prezydenta RP poinformowała, że prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy Prawo energetyczne. Zmiany doprecyzowują obowiązujące przepisy, w części dotyczącej zasad handlu energią za pośrednictwem giełdy... więcej >>

Sejm przyjął nowelę ustawy o zapasach ropy i gazu

Sejm przyjął nowelę ustawy o zapasach ropy, produktów naftowych i gazu, zgodnie z którą importerzy gazu będą mogli utrzymywać zapasy surowca w magazynach poza Polską, na terenie UE i państw EFTA... więcej >>

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym dotycząca węgla i koksu

Ministerstwo Finansów zakończyło prace nad nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym dotyczącej węgla i koksu. „Dziennik Gazeta Prawna” pisze, że wkrótce projekt trafi do konsultacji międzyresortowych... więcej >>

Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej

W życie weszła nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej, zgodnie z którą firmy będą zobligowane do uzyskania świadectwa efektywności energetycznej. Za jego brak prezes URE będzie mógł nałożyć na przedsiębiorstwa kary... więcej >>

Jesienią zaczną się prace nad nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym

Ministerstwo finansów zamierza uprościć rozliczenia związane z energią, wykorzystując dyrektywę energetyczną. Zmiana dotyczy wprowadzenia preferencji w opodatkowaniu energii elektrycznej zużywanej przez przemysł... więcej >>

Senat zmienił prawo energetyczne

Senat przegłosował poprawkę w ustawie Prawo energetyczne, która pozwala operatorom systemów energetycznych odmawiać wydania warunków przyłączenia źródła bez przeprowadzania analizy. Teraz wystarczy jedynie podać powody... więcej >>

Nowa ustawa o OZE jeszcze przed wyborami

„Puls Biznesu” pisze, że projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii, które według wcześniejszych zapowiedzi Ministerstwa Gospodarki miał być gotowy w lipcu powstanie przed wyborami... więcej >>

Sejm uchwalił nowelizację Prawa energetycznego

Sejm uchwalił ustawę nowelizującą Prawo energetyczne. Zgodnie ze zmianami energia elektryczna zostanie zaliczona do sprzedawanego przez GPW tzw. obliga giełdowego. Posłowie zmienili i doprecyzowali kilka zapisów wprowadzonych wcześniejszą nowelizacją... więcej >>

Zapis nowego prawa geologicznego o koncesjach na poszukiwanie gazu łupkowego budzi kontrowersje

„Puls Biznesu” zwraca uwagę, że wprowadzona w nowym prawie geologicznym zasada pierwszeństwa w ubieganiu się o koncesje na obszarach potencjalnego występowania gazu łupkowego może być niezgodna z unijną dyrektywą węglowodorową... więcej >>

Prezydent podpisał ustawę o inwestycjach w obiekty jądrowe

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o przygotowaniu i realizacji inwestycji obejmujących budowę obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących... więcej >>

Akcyza od węgla i koksu

Od 1 stycznia 2012 r. od węgla i koksu pobierana będzie akcyza. „Dziennik Gazeta Prawna” zwraca uwagę, że na tą chwilę nie ma nawet projektów przepisów określających, kto i na jakich zasadach będzie ją płacił... więcej >>

Prezydent podpisał nowelizację Prawa atomowego

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy Prawo atomowe. Nowelizacja wprowadza podstawy prawne do rozwijania w Polsce programu energetyki nuklearnej i budowy elektrowni jądrowych... więcej >>

Projekt zmian w Prawie energetycznym trafi ponownie do komisji

Do komisji gospodarki ponownie trafi projekt zmian w Prawie energetycznym. Posłowie, podczas drugiego czytania, zgłosili kilka poprawek, które przed głosowaniami muszą zostać zaopiniowane przez komisję... więcej >>

Firmy produkujące ciepło chcą zwolnienia z akcyzy węglowej

Firmy ciepłownicze zabiegają w Ministerstwie Finansów o zwolnienie węgla stosowanego do produkcji ciepła z akcyzy, która ma zacząć obowiązywać od 2012 roku... więcej >>

Senat uchwalił ustawę o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Senat uchwalił 26 maja ustawę o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, której celem jest stworzenie przejrzystych regulacji dotyczących zasad rozporządzania uprawnieniami do emisji, a także włączenia do systemu operacji lotniczych wykonywanych przez operatorów statków powietrznych... więcej >>

Projekt „ustawy przecinkowej”

Na posiedzeniu podkomisji stałej ds. energetyki posłowie przyjęli projekt ustawy zmieniającej Prawo energetyczne. Chodzi o tzw. „ustawę przecinkową”, która powinna przyczynić się do wzrostu obrotów na, należącej do GPW, Platformie Obrotu Energią Elektryczną... więcej >>

Strategia bezpieczeństwa energetycznego

Kierownictwo Ministerstwa Gospodarki przyjęło 4 maja br. projekt strategii „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” Perspektywa 2020 r... więcej >>

Nowe prawo geologiczne i górnicze zostało uchwalone

Sejm uchwalił nowe prawo geologiczne. Zgodnie z nowymi przepisami wpływy z opłat eksploatacyjnych i koncesji geologicznych w 90 proc. będą trafiać do gmin, a 10 proc. do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej... więcej >>

Niemcy: projekt ustawy o magazynowaniu CO2 pod ziemią

„Dziennik Gazeta Prawna” poinformował, że rząd Niemiec przyjął projekt ustawy o magazynowaniu CO2 pod ziemią... więcej >>

Polska wdrożyła unijne rozwiązania w sprawie cen energii

Ministerstwo Gospodarki uważa, że Polska wdrożyła najdalej idące rozwiązania pakietu liberalizacyjnego. Odpowiada w ten sposób na uwagi Komisji Europejskiej, która wytknęła Polsce, że nie spełnia wymogów prawa UE ws. regulacji cen energii i gazu dla odbiorców... więcej >>

Senat zaproponował poprawki do ustawy o efektywności energetycznej

Senat zaproponował kilkanaście poprawek do ustawy o efektywności energetycznej, która nakłada na firmy obowiązek pozyskiwania świadectw efektywności energetycznej, tzw. białych certyfikatów. Większość z nich ma charakter doprecyzowujący... więcej >>

Posiedzenie RBN ws. energetyki jądrowej

Prezydent Bronisław Komorowski powiedział, że nie wyklucza zwołania posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem ekspertów, poświęconego perspektywie budowy elektrowni atomowej w Polsce... więcej >>

Prace nad ustawą o korytarzach przesyłowych zostaną przyśpieszone

Projekt ustawy o korytarzach przesyłowych, który miał trafić na posiedzenie Rady Ministrów do końca 2010 roku, nadal nie jest gotowy. Ministerstwo Gospodarki zapowiada przyśpieszenie prac... więcej >>

Bez obowiązku oszczędzania energii w sektorze publicznym

„Rzeczpospolita” dowiedziała się, że w ustawie o efektywności energetycznej nie będzie proponowanego przez resort gospodarki obowiązku ograniczenia zużycia energii przez sektor publiczny o 1 proc. Zadecydowały o tym koszty... więcej >>

Nowe zasady wycinki drzew zagrażających liniom elektroenergetycznym

Weszła w życie zmiana ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody dotycząca wycinki drzew lub gałęzi zagrażających liniom elektroenergetycznym i gazowym... więcej >>

Koniec prac sejmowej komisji nad ustawą o efektywności energetycznej

Sejmowa podkomisja zakończyła prace nad ustawą o efektywności energetycznej, której projekt przewiduje, że deweloper będzie musiał zastosować ekologiczne źródło ogrzewania, albo przyłączyć budynek do sieci ciepłowniczej korzystającej z takiej energii... więcej >>

Komisja Trójstronna negatywnie o pakiecie klimatycznym

Podczas posiedzenia Komisja Trójstronna do Spraw Społeczno-Gospodarczych zgodziła się ze stanowiskiem Solidarności, że wprowadzenie w życie zasad pakietu klimatycznego na warunkach podyktowanych przez kraje tzw. „starej piętnastki” jest niekorzystne dla polskiej gospodarki... więcej >>

W marciu III pakiet energetyczny

Z dniem 3 marca wchodzi w życie III pakiet energetyczny, na mocy którego operatorzy systemów przesyłowych energii elektrycznej i gazu stracą monopol na usługi przesyłowe i połączenia transgraniczne... więcej >>

Nowelizacja ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Cena wywoławcza spółek Skarbu Państwa, sprzedawanych podczas aukcji, będzie mogła być niższa od ich wartości księgowej... więcej >>

PPEJ za pół roku

W myśl Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) pierwszy blok elektrowni jądrowej zostanie uruchomiony w 2020 r., a całkowite koszty realizacji projektu wyniosą ponad 790 mln zł... więcej >>

Zmiany w systemie opłat za przesył gazu

Przy okazji prac nad dostosowaniem do wymogów unijnych rozporządzenia dotyczącego kształtowania taryf gazu, Urząd Regulacji Energetyki przekazał Ministerstwu Gospodarki propozycję wprowadzenia tzw. stawek przesyłowych entry-exit, czyli opłat za wprowadzenie i wyprowadzenie gazu z systemu... więcej >>

Dodatkowe zabezpieczenia rejestru uprawnień do emisji CO2

Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE) poinformował, że w polskim rejestrze nie stwierdzono żadnego przypadku kradzieży jednostek. Mimo to planowane jest wdrożenie dodatkowych zabezpieczeń rejestru... więcej >>

Komitet Stały RM przyjął „pakiet atomowy”

Komitet Stały Rady Ministrów przyjął założenia projektu nowelizacji Prawa atomowego oraz informacje o stanie prac nad Programem Polskiej Energetyki Jądrowej, wchodzące w skład tzw. pakietu atomowego... więcej >>

Konsultacje społeczne w sprawie Programu Energetyki Jądrowej

Ministerstwo Gospodarki rozpoczęło 30 grudnia proces sporządzania Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko projektu Programu Polskiej Energetyki Jądrowej... więcej >>

Rząd przyjął krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych

Kancelaria Premiera poinformowała, że realizacja KPD dla OZE ma zapewnić lepsze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, co powinno zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na energię oraz zwiększyć uniezależnienie się naszego kraju od jej dostaw z importu... więcej >>

W marcu ustawa o inteligentnych sieciach

Ustawa o inteligentnych sieciach powinna być gotowa w marcu przyszłego roku. Jednym z jej założeń jest wprowadzenie operatorów systemów pomiarowych. Ich zadaniem będzie zarządzanie zużyciem energii u swoich klientów, tak by płacili oni jak najmniej... więcej >>

Jednocyfrowy wzrost cen energii elektrycznej

Urząd Regulacji Energetyki zaakceptuje jednocyfrowy wzrost taryf i daje sprzedawcom na odpowiedź na wezwanie do ponownej korekty czas do 10 grudnia, inaczej nowe taryfy mogą nie wejść od 1 stycznia... więcej >>

Drugie czytanie ustawy o efektywności energetycznej

Na posiedzeniu sejmowej komisji gospodarki wysłuchano uzasadnienia rządowego projektu ustawy o efektywności energetycznej. Projekt skierowano do nowoutworzonej podkomisji. Sprawozdanie z jej prac powinno pojawić się w styczniu 2011 roku... więcej >>

Przepisy ws. akcyzy na olej opałowy zgodne z konstytucją

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy rozporządzenia akcyzowego z 2001 r., różnicujące zasady płacenia podatku akcyzowego od oleju opałowego, w zależności od tego, czy jest on przeznaczony na cele opałowe, czy napędowe, są zgodne z konstytucją... więcej >>

Zmiana kryteriów oceny wpływu na środowisko MEW i wiatraków

Rząd przyjął projekt rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacznie oddziaływać na środowisko. Dotyczy ono również elektrowni wodnych i wiatraków... więcej >>

Energia bez akcyzy dla energochłonnych przedsiębiorstw

Prezes URE Mariusz Swora zaproponował zniesienie akcyzy dla zakładów energochłonnych, którymi z mocy prawa unijnego są przedsiębiorcy, u których koszt zakupu energii lub produktów energetycznych wynosi przynajmniej 3 proc. wartości produkcji... więcej >>

Ustawa o zapasach ropy naftowej może wejść w życie w pierwszej połowie 2011 roku

Wiceminister gospodarki Joanna Strzelec-Łobodzińska poinformowała, że nowa ustawa o obowiązkowych zapasach ropy naftowej, zakładająca przejmowanie przez Agencję Rezerw Materiałowych zapasów od firm, mogłaby wejść w życie w pierwszej połowie 2011 roku... więcej >>

Porozumienie Energi-Operator i Lasów Państwowych

Ramowa umowa o współpracy pomiędzy Energą-Operator i Lasami Państwowymi przewiduje ułatwienia w budowie nowych linii elektroenergetycznych na terenach leśnych... więcej >>

Gminy pomogą sfinansować inwestycje w OZE

Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska pozwoli gminom udzielić dotacji m.in. na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, termomodernizację budynków, czy zakup kotłów ekologicznych... więcej >>

Rząd przyjął projekt ustawy o efektywności energetycznej

Rząd przyjął projekt ustawy o efektywności energetycznej, której celem jest stworzenie ram prawnych dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej oraz promocja innowacyjnych technologii zmniejszających szkodliwe oddziaływanie sektora energetycznego na środowisko... więcej >>

Jednostki sektora publicznego powinny oszczędzać energię

„Dziennik Gazeta Prawna” pisze, że jednostki sektora publicznego będą musiały zmniejszać co roku zużycie energii o 1 proc. Oszczędności energii będą potwierdzane przez audyty energetyczne... więcej >>

Nowelizacja ustawy o zapasach obowiązkowych

„Dziennik Gazeta Prawna” pisze, że nowelizacja ustawy o zapasach obowiązkowych zmniejszy wymagania wobec firm zainteresowanych handlem gazem ziemnym w Polsce... więcej >>

Zmieniono uchwałę dot. polityki energetycznej Polski do 2030 roku

Rada Ministrów znowelizowała uchwałę w sprawie „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku”. Nowela przewiduje połączenie kapitałowe Energi z Polską Grupą Energetyczną... więcej >>

Awarie na terenach leśnych łatwiejsze do usunięcia

Właściciele urządzeń elektroenergetycznych znajdujących się na terenie lasów państwowych będą mieli łatwiejszy do nich dostęp w przypadku awarii technicznych lub uszkodzeń spowodowanych przez drzewa... więcej >>

Prace nad ustawą dotyczącą inteligentnych sieci

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Mariusz Swora poinformował, że przygotowywana jest specustawa, która regulować będzie wdrożenie w Polsce inteligentnych sieci elektroenergetycznych... więcej >>

Komisja Europejska zakwestionowała umowę gazową Polski z Rosją

Komisja Europejska stwierdziła, że umowa gazowa Polski z Rosją jest sprzeczna z prawem wspólnotowym. W jej opinii Moskwa podważa reformy rynku gazowego całej Unii Europejskiej... więcej >>

Nowelizacja ustawy akcyzowej

Od września wchodzi w życie nowelizacja ustawy akcyzowej, która precyzuje m.in. regulacje o opodatkowaniu energii elektrycznej. Zniknie system wpłat miesięcznych akcyzy od energii elektrycznej... więcej >>

Rząd przyjął uchwałę ws. członkostwa w NEA

Rząd przyjął projekt uchwały w sprawie przystąpienia Polski do Agencji Energii Jądrowej (Nuclear Energy Agency - NEA) przy OECD. Członkostwo w NEA będzie wsparciem w realizacji programu energetyki jądrowej... więcej >>

Projekt rozporządzenia regulującego usytuowanie sieci gazowych

„Dziennik Gazeta Prawna” pisze, że zgodnie z projektem przygotowanym przez resort gospodarki, wokół gazociągu w strefie kontrolowanej nie będzie można wybudować domu czy sadzić drzew... więcej >>

BCC: „Ekoweto” to bubel prawny

Resort środowiska przekonuje, że projekt powstającego właśnie rozporządzenia nie będzie wymagać od każdego przedsięwzięcia uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych... więcej >>

Prace nad wsparciem dywersyfikacji dostaw gazu

„Puls Biznesu” pisze, że trwają prace nad założeniami koncepcji wsparcia dywersyfikacji dostaw gazu. Ich efektem może być wprowadzenie nowej opłaty, która nie powinna przynieść dodatkowych obciążeń odbiorców końcowych... więcej >>

PGE odwoła się od decyzji URE

PGE Polska Grupa Energetyczna i należące do grupy spółki wytwórcze odwołają się do sądu od decyzji prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, nakazującej wytwórcom z grupy kapitałowej PGE zwrot do Zarządcy Rozliczeń SA łącznej kwoty około 566 mln zł, z tytułu korekty rozliczeń związanych z rozwiązaniem kontraktów długoterminowych... więcej >>

Ulga w podatku akcyzowym na biokomponenty

Z wypowiedzi wiceministra gospodarki Rafała Baniaka wynika, że sprawa ewentualnej likwidacji ulgi w podatku akcyzowym na biokomponenty dodawane obowiązkowo do paliw nie jest jeszcze przesądzona... więcej >>

Projekt rozporządzenia w sprawie zakupu zielonej energii

Ministerstwo Gospodarki opublikowało projekt nowego rozporządzenia w sprawie obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła z OZE, którego propozycje zmian dotyczą podwyższenia udziału zielonej energii w całości sprzedawanej energii... więcej >>

Krytyka projektu zmian ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji

Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków przekazało premierowi Donaldowi Tuskowi analizę prawną, która krytycznie ocenia przedłożony w dniu 29 czerwca przez Ministra Skarbu Państwa do konsultacji projekt zmian do ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji... więcej >>

Projekt rozporządzenia ws. zasad kalkulacji taryf na ciepło

Ministerstwo Gospodarki udostępniło projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło, który został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i społecznych... więcej >>

Sieci energetyczne są inwestycjami celu publicznego

Sejm postanowił, że sieci energetyczne będą inwestycjami celu publicznego. Podczas głosowań posłowie przyjęli projekt zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Za przyjęciem nowelizacji głosowało 423 posłów, a jeden był przeciw... więcej >>

Ustawa o efektywności energetycznej

Z powodu zablokowania przez Ministerstwo Finansów przyjęcia ustawy o efektywności energetycznej, wejdzie ona w życie dopiero w przyszłym roku... więcej >>

Polska łamie przepisy o rynku energii

Komisja Europejska zażądała od Polski, a także od większości innych państw Unii Europejskiej, pełnego wdrożenia unijnych przepisów o gazie i energii elektrycznej, które gwarantują jednolity unijny rynek energii oraz rzeczywisty wybór dostawców przez konsumentów... więcej >>

Projekt nowelizacji ustawy Prawo atomowe

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo atomowe oraz o zmianie niektórych innych ustaw stanowiące transpozycję dyrektywy Rady 2009/71/Euratom z 25 czerwca 2009 r. ustanawiającej wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych... więcej >>

Rząd znowu zajmie się porozumieniem gazowym

„Rzeczpospolita” pisze, że działający przy premierze zespół ds. bezpieczeństwa energetycznego w związku z informacjami o zasobach gazu łupkowego zajmie się ponownie sprawą polsko-rosyjskiego porozumienia gazowego... więcej >>

Inwestycje są wstrzymywane przez brak regulacji dot. CO2

Brak ostatecznych rozstrzygnięć w sprawie unijnych regulacji odnośnie paliw węglowych i CO2 powoduje, że przedsiębiorstwa energetyczne wstrzymują się z inwestycjami w konwencjonalne źródła energii... więcej >>

Odbiorcy energochłonni płacą akcyzę wbrew prawu

„Dziennik Gazeta Prawna” pisze, że do planu pracy Rady Ministrów na II półrocze tego roku został zgłoszony projekt założeń do zmian w ustawie o podatku akcyzowym dotyczący m.in. nowych zasad opodatkowania energii elektrycznej dla przedsiębiorstw energochłonnych... więcej >>

Rozporządzenie taryfowe dla ciepła

Joanna Strzelec Łobodzińska, podsekretarz stanu w resorcie gospodarki poinformowała, że w Ministerstwie Gospodarki zakończono prace nad rozporządzeniem w sprawie szczegółowych zasad kształtowania, kalkulacji taryf i rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło... więcej >>

Zmiany w systemie oznaczania efektywności energetycznej produktów

Parlament Europejski zatwierdził nowelizację przepisów dotyczących systemu oznaczania efektywności energetycznej produktów. Po wejściu w życie dyrektywy państwa członkowskie będą miały rok na jej transpozycję... więcej >>

Osoby najbiedniejsze będą płacić mniej za prąd

Rada Ministrów przyjęła założenia do aktów prawnych, wprowadzających system ochrony odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, przedłożony przez ministra gospodarki... więcej >>

Nowelizacja ustawy o zapasach paliw

Pełniący obowiązki prezydenta Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego. Nowela dotyczy utrzymywania obowiązkowych rezerw tych surowców przez przedsiębiorców... więcej >>

Nowa ustawa o promocji OZE

„Rzeczpospolita” pisze, że do końca czerwca resort gospodarki przygotuje nową ustawę regulującą kwestie wsparcia dla odnawialnych źródeł energii... więcej >>

Odbiorcy chcą zwrotu akcyzy za energię

Po elektrowniach, również najwięksi klienci elektrowni chcą odzyskać nadpłacony podatek akcyzowy za energię elektryczną. Wytwórcy żądając zwrotu pieniędzy skierowali sprawę do sądu i wciąż czekają na jego decyzję... więcej >>

Ustawy w sprawie złotego weta podpisane

Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski, który po śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego przejął obowiązki głowy państwa, podpisał pięć pierwszych ustaw. Wśród nich w sprawie tak zwanego złotego weta ministra skarbu w odniesieniu do spółek energetycznych i paliwowych... więcej >>

Budżet zwróci elektrowniom ok. 903 mln zł

Resort finansów ocenia w uzasadnieniu do nowej wersji projektu ustawy regulującej zwrot tego podatku, że budżet państwa będzie musiał zwrócić elektrowniom ok. 903 mln zł akcyzy zapłaconej przez nie od 2006 r. do marca 2009 r. od prądu stanowiącego straty przesyłowe... więcej >>

Nowelizacja ustawy o zapasach paliw

Sejm przyjął poprawki Senatu do uchwalonej na początku marca nowelizacji ustawy o zapasach paliw, dotyczącej utrzymywania obowiązkowych rezerw tych surowców przez przedsiębiorców. Senatorowie chcieli doprecyzowania przepisów... więcej >>

Rząd przyjął nowy KPRU

Rada Ministrów przyjęła, przedłożony przez ministra środowiska, Krajowy plan rozdziału uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012... więcej >>

Senackie poprawki do nowelizacji ustawy o zapasach paliw

Senat zgłosił trzy poprawki do uchwalonej na początku marca przez Sejm ustawy o zapasach paliw, która dotyczy utrzymywania obowiązkowych rezerw tych surowców przez przedsiębiorców... więcej >>

Senacka poprawka do ustawy o tzw. złotym wecie poparta

„Złote weto” ministra skarbu do uchwał władz spółek sektora gazowego, elektroenergetycznego i paliwowego będzie działać dopiero wtedy, gdy sąd administracyjny nie uwzględni skargi spółki na decyzję ministra, albo minie termin na jej złożenie... więcej >>

Zboże może być paliwem

Rozporządzenie ministra gospodarki Waldemara Pawlaka zaliczyło zboża do biomas, dzięki czemu stały się one paliwem w odnawialnych źródłach energii lub w procesie współspalania... więcej >>

Nowelizacja ustawy o zapasach paliw

Posłowie jednogłośnie opowiedzieli się za nowelizacją ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym... więcej >>

Sprawozdanie zrównoważonego wykorzystania biomasy

Komisja Europejska przyjęła sprawozdanie na temat wymagań dotyczących zrównoważonego wykorzystania biomasy i biogazu do produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu... więcej >>

Opóźnione uprawnienia do emisji CO2

„Rzeczpospolita” pisze, że zgodnie z planem do końca lutego rząd miał przekazać przedsiębiorstwom przysługujące im uprawnienia do emisji CO2, ale tak się nie stało... więcej >>

Koniec prac nad rozporządzeniem w sprawie zapobiegania kryzysom gazowym

„Dziennik Gazeta Prawna” napisał, że dobiegają końca prace nad projektem rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie zapobiegania kryzysom gazowym. W marcu zajmie się nim Parlament Europejski... więcej >>

Nowelizacja ustawy ws. terminalu LNG w Świnoujściu

Nowelizacja ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu przewiduje budowę dwóch gazociągów w województwie dolnośląskim... więcej >>

Za brak zapasów paliw prostsze kary

Rząd zamierza uprościć zasady wyliczania kar za brak obowiązkowych zapasów ropy naftowej i paliw. Zamiast liczyć je na podstawie cen paliwa z danego dnia, proponuje wprowadzenie kwoty 4,5 tys. zł za każdą stwierdzoną tonę lub metr sześcienny niedoboru... więcej >>

Ponadzakładowy układ zbiorowy nie został zmieniony

Związkowcy twierdzą, że Ponadzakładowy Układ Zbiorowego Pracy dla Branży Elektroenergetycznej obwiązuje nadal w niezmienionej treści mimo, że został częściowo wypowiedziany przez pracodawców... więcej >>

Rozporządzenie ws. funkcjonowania systemu gazowego

Ministerstwo Gospodarki 1 lutego notyfikowało Komisji Europejskiej projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego, którego celem jest uregulowanie zasad funkcjonowania sektora gazowego w Polsce... więcej >>

Rząd przyjmie plan rozwoju biogazowni

„Rzeczpospolita” poinformowała, że rząd planuje, aby do 2020 roku powstało około 2 tys. biogazowni, głównie budowanych przez rolników... więcej >>

Ułatwienia w budowie sieci elektroenergetycznych i gazowych

Ministerstwo Gospodarki pracuje na ustawą, która ma ułatwić budowę sieci elektroenergetycznych i gazowych... więcej >>

Kary w związku ze świadectwami pochodzenia

Urząd Regulacji Energetyki nałożył prawie 28 milionów złotych kar na 43 przedsiębiorstwa, które nie przedstawiły do umorzenia tak zwanych zielonych, czerwonych lub żółtych certyfikatów i nie zapłaciły opłat zastępczych za 2008 rok... więcej >>

PGE i Tauron: Walka o taryfy

„Dziennik Gazeta Prawna” poinformował, że Urząd Regulacji Energetyki przedłużył do 1 lutego postępowanie w sprawie zatwierdzenia taryf dla gospodarstw domowych PGE i Taurona... więcej >>

Komisja gospodarki pozytywnie zaopiniowała poprawki Senatu do Prawa energetycznego

Sejmowa Komisja Gospodarki pozytywnie zaopiniowała większość z 28 poprawek Senatu do rządowej nowelizacji Prawa energetycznego. Najważniejsze z nich dotyczyły sposobu sprzedaży energii przez przedsiębiorstwa energetyczne... więcej >>

Zakaz rozdawania energooszczędnych żarówek

W Wielkiej Brytanii od 1 stycznia 2010 r. wszedł w życie zakaz darmowego rozdawnictwa żarówek energooszczędnych przez dostawców energii. Rząd uznał, że ta praktyka jest marnotrawna i nie osiąga celu, jakim jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla... więcej >>

Taryfy na energię po Nowym Roku takie same

Rzeczniczka URE Agnieszka Głośniewska poinformowała, że od Nowego Roku nie należy spodziewać się zmian taryf na energię dla gospodarstw domowych. Urząd Regulacji Energetyki nie zgodził się na zaproponowane przez firmy energetyczne podwyżki... więcej >>

KE odwołała się od wyroku ws. polskich emisji CO2

Komisja Europejska odwołała się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie wyroku z września, w którym Sąd Pierwszej Instancji UE uchylił decyzję KE o ograniczeniu polskich emisji CO2 w latach 2008-2012... więcej >>

Odszkodowania za niedostarczoną energię

Znowelizowane właśnie prawo energetyczne wprowadziło między innymi dokładne zasady przyznawania odszkodowań za straty, jakie poniosą odbiorcy w wyniku stanów nadzwyczajnych, katastrof naturalnych, awarii technicznych, ograniczenia dostaw paliw i energii z zagranicy, strajków, zamieszek i braku rezerw paliw... więcej >>

Jeszcze w tym roku zboża zostaną biomasą

Ministerstwo Gospodarki jeszcze w tym roku zamierza wydać rozporządzenie zaliczające zboża do biomasy, która będzie mogła być wykorzystywana w energetyce. Rozporządzenie jest już po uzgodnieniach międzyresortowych i po konsultacjach społecznych... więcej >>

UOKiK: Niezgodna z prawem klauzula w umowach Karpackiej Spółki Gazownictwa

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakwestionował klauzulę w umowach zawieranych z klientami przez Karpacką Spółkę Gazownictwa... więcej >>

Pełnomocnik rządu ds. Pakietu Klimatycznego

Koalicja Klimatyczna chce jak najszybszego powołania pełnomocnika, który będzie koordynował prace resortów odpowiedzialnych za wdrażanie Pakietu Klimatyczno - Energetycznego... więcej >>

Górnictwo: Konieczne zmiany w prawie

Departament Górnictwa MG przeanalizował obowiązujące przepisy, które znajdują się w obszarze jego działania i okazało się, że konieczne są zmiany umożliwiające wyeliminowanie barier w udostępnianiu nowych złóż węgla i stworzenie mechanizmów chroniących je przed zabudową... więcej >>

Sprzedaż energii przez giełdę w dwóch wariantach

Sejmowa podkomisja energetyki w sprawozdaniu dla Komisji Gospodarki zaproponowała nowy wariant obowiązkowej sprzedaży energii przez giełdę, zgodnie z którym producenci musieliby sprzedawać w ten sposób nie mniej niż 20 proc. energii... więcej >>

Krajowa Platforma Inteligentnych Sieci Elektroenergetycznych

Powstanie Krajowa Platforma Inteligentnych Sieci Elektroenergetycznych, która przygotuje program wdrożenia w Polsce informatycznej platformy komunikacji wytwórcami, dystrybutorami i odbiorcami energii... więcej >>

Projekt dot. zniżek na prąd dla najuboższych

Wiceminister gospodarki Joanna Strzelec-Łobodzińska powiedziała, że jeszcze w listopadzie do Sejmu powinien trafić dokument, którego przyjęcie umożliwi najuboższym zakup energii elektrycznej z 30-proc. zniżką... więcej >>

URE: Dane się nie zgadzają

Urząd Regulacji Energetyki poinformował, że bieżąca analiza zebranych informacji na temat zawartych kontraktów na sprzedaż i zakup energii elektrycznej na rynku hurtowym na rok 2009 i lata kolejne wykazała istnienie rozbieżności w informacjach przekazywanych przez wytwórców i przedsiębiorstwa obrotu... więcej >>

Zmiana polityki taryfowej

„Rzeczpospolita” napisała, że do końca roku Urząd Regulacji Energetyki zamierza przedstawić ministerstwu gospodarki projekt złagodzenia polityki taryfowej... więcej >>

Zmiany w opodatkowaniu świadectw pochodzenia energii

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o PIT oraz podatku ryczałtowym, zgodnie z którą dochody ze sprzedaży świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii będą opodatkowane jak dochody z działalności gospodarczej... więcej >>

Rozporządzenie dot. produkcji energii ze zboża

Ministerstwo Gospodarki opublikowało projekt zmian w rozporządzeniu odnośnie zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii... więcej >>

Kolejny spór o certyfikaty energetyczne

Wszystko wskazuje na to, że szykuje się kolejny spór z Unią Europejską. Deweloperzy i firmy budowlane będą wystawiać świadectwa energetyczne dla budynków, które sami postawili... więcej >>

Rząd zaakceptuje nową Politykę Energetyczną

Jeszcze w tym miesiącu rząd zaakceptuje Politykę Energetyczną Polski do 2030 roku. „Rzeczpospolita” przypomina, że dokument powstał już wiosną tego roku, ale do tej pory nie trafił pod obrady rządu... więcej >>

Łatwiejsza identyfikacja emitentów gazów cieplarnianych

8 października zaczął obowiązywać nowy traktat międzynarodowy, który pozwoli identyfikować sprawców skażeń w Europie, w tym emitentów gazów cieplarnianych... więcej >>

URE: Brak zgody na podwyżki cen energii dla gospodarstw domowych

Urząd Regulacji Energetyki nie zgadza się na oczekiwane przez sprzedawców podwyżki cen energii dla gospodarstw domowych na 2010 rok. O wysokości cen jakie zaakceptuje URE, będzie wiadomo pod koniec października... więcej >>

Dostawcy energii chcą podwyżek

Dostawcy energii elektrycznej złożyli wnioski w Urzędzie Regulacji Energetyki, w których domagają się zgody na podwyżki o 16-22% dla gospodarstw domowych... więcej >>

Spór o limity emisji CO2 rozstrzygnięty na korzyść Polski

Informacyjna Agencja Radiowa poinformowała, że Polska wygrała w Luksemburgu spór z Komisją Europejską dotyczący limitów darmowych pozwoleń na emisję CO2 na okres 2008-2012... więcej >>

PGE Elektrownia Bełchatów zamierza walczyć o zwrot akcyzy

„Dziennik Łódzki” pisze, że PGE Elektrownia Bełchatów powalczy o zwrot 1,6 mld zł akcyzy. Gazeta przypomina, że Naczelny Sąd Administracyjny uznał w sierpniu, że przez ostatnie 2,5 roku akcyza za energię elektryczną była niesłusznie pobierana od jej wytwórców... więcej >>

Klasyfikacja zboża jako paliwo dla OZE

Krajowa Federacja Producentów Zbóż chce, aby zboża zostały zakwalifikowane jako paliwo dla odnawialnych źródeł energii. Pomysł został przedstawiony w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które rozpoczęło rozmowy z Ministerstwem Gospodarki w sprawie odpowiedniej zmiany prawa... więcej >>

Wytwórcy energii odwołują się do sądu

„Gazeta Prawna” napisała, że wytwórcy energii nie chcą zwracać 312 mln zł pomocy publicznej, co nakazało im URE i od decyzji regulatora odwołują się do sądu... więcej >>

Poprawka Senatu do prawa budowlanego dot. świadectw energetycznych odrzucona

Sejm w głosowaniu odrzucił poprawkę Senatu do ustawy prawo budowlane. Świadectwo charakterystyki energetycznej będzie musiało być udostępniane przy sprzedaży czy wynajmie lokalu, a nie tylko „udostępniane do wglądu”... więcej >>

Ulgi dla najuboższych odbiorców energii elektrycznej

Wiceminister gospodarki Joanna Strzelec-Łobodzińska poinformowała, że są już opracowane założenia systemu pomocy dla najuboższych odbiorców energii elektrycznej... więcej >>

Plan przydziału darmowych praw do emisji CO2 w 2010 r.

Ministerstwo Gospodarki chce, żeby krajowy plan przydziału darmowych uprawnień do emisji CO2 dla elektrowni na lata 2013–2020 został złożony w Komisji Europejskiej do końca 2010 roku... więcej >>

We wrześniu decyzja URE w sprawie uwolnienia cen energii dla grupy G

Sprzedawcy energii chcą uwolnienia cen dla całej grupy taryfowej G. Prezes URE swoją decyzję w tej sprawie ogłosi we wrześniu... więcej >>

Rząd podpisze pierwszą umowę na sprzedaż nadwyżki uprawnień do emisji

Prawdopodobnie do końca roku rząd podpisze pierwszą umowę na sprzedaż naszej nadwyżki uprawnień do emisji wynikających z protokołu z Kioto... więcej >>

Proces zmiany akcji w Enerdze

Zarząd Energi w porozumieniu z Ministrem Skarbu Państwa poinformował o przystąpieniu do zamiany akcji spółek konsolidowanych - Energi Operatora i Energi Elektrowni Ostrołęka na akcje spółki konsolidującej - Energi... więcej >>

Prezydent Lubina chce dyskusji o nowej kopalni

Prezydent Lubina jest zwolennikiem budowy kopalni węgla brunatnego w tym regionie. Jak poinformowała „Polska Gazeta Wrocławska”, zwrócił się więc do Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z prośbą, aby zwołać w trybie pilnym nadzwyczajnej sesji poświęconej tej sprawie... więcej >>

Nie ma decyzji w sprawie akcyzy za energię dla odbiorców energochłonnych

W dalszym ciągu nie ma porozumienia pomiędzy Ministrem Gospodarki a Ministrem Finansów w sprawie zakładów energochłonnych. Sprawa dotyczy obniżenia akcyzy na energię elektryczną... więcej >>

Koniec prac nad rozporządzeniem o bezpieczeństwie gazowym

Komisja Europejska kończy prace nad nowym rozporządzeniem o bezpieczeństwie gazowym. Jeśli nowe przepisy zostaną przyjęte, będą zasadniczym krokiem ku unijnej wspólnej polityce energetycznej... więcej >>

Nowelizacja Prawa budowlanego

Posłowie znowelizowali Prawo budowlane. Świadectwa energetyczne budynków i lokali będą mogły wystawiać osoby, które ukończyły studia magisterskie lub inżynierskie na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych... więcej >>

Poselski projekt nowelizacji ustawy o zapasach gazu odrzucony

Sejm odrzucił poselski projekt nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego. Za odrzuceniem projektu opowiedziało się 279 posłów, przeciw było 158, nikt się wstrzymał... więcej >>

URE nie będzie ograniczać wzrostu cen energii

Urząd Regulacji Energetyki nie dostanie nowych uprawnień w zakresie ograniczania wzrostu cen energii. Zapisu tego zabrakło w wersji nowelizacji prawa energetycznego skierowanej do Sejmu... więcej >>

Rządowa agencja przejmie rezerwy paliw

Firmy paliwowe nie będą musiały już gromadzić zapasów ropy i gazu. Zamiast nich będzie to robić specjalna rządowa agencja. W Polsce rezerwy ropy muszą wystarczyć na 90 dni, a gazu na 30 dni średniego importu... więcej >>

Sprzedaż całej energii przez giełdę?

Ministerstwo Skarbu Państwa chciałoby, aby cała energia sprzedawana była w ramach publicznego trybu, w tym za pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii... więcej >>

Słabnie unijna solidarność

Komisja Europejska postanowiła ostatecznie nie wprowadzać regulacji, które zmuszałyby kraje unijne do wzajemnej pomocy w przypadku kryzysu gazowego... więcej >>

MG zidentyfikowało konieczne zmiany w regulacjach energetycznych

Ministerstwo Gospodarki dokonało identyfikacji koniecznych zmian w przepisach regulujących funkcjonowanie systemu energetycznego oraz przesyłu i magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych... więcej >>

Polska poddana krytyce za łamanie przepisów o rynku energii

Zarówno Polska, jak i prawie wszystkie państwa Unii Europejskiej, zostały skrytykowane przez Komisję Europejską za niezgodne z prawem unijnym przepisy w zakresie gazu i energii elektrycznej... więcej >>

Poprawki w ustawie o efektywności energetycznej

W środę, 17 czerwca o projekcie ustawy o efektywności energetycznej dyskutowali przedstawiciele poszczególnych ministerstw oraz URE. Po dosyć burzliwej dyskusji ustalono, że Ministerstwo Gospodarki poprawi swój projekt... więcej >>

Inwestorzy chcą zdążyć przed nowelizacją

„Rzeczpospolita” napisała, że nowelizacja prawa energetycznego, zgodnie z którą inwestorzy ubiegający się uzyskanie warunków przyłączenia farm wiatrowych do sieci będą musieli w przyszłości wpłacić kaucję, powoduje że lawinowo rośnie liczba firm, które chcą załatwić tę formalność jeszcze na starych warunkach... więcej >>

System białych certyfikatów

Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt ustawy o efektywności energetycznej, którego głównym elementem ma być mechanizm tzw. białych certyfikatów, czyli zbywalnych świadectw potwierdzających oszczędność energii... więcej >>

Elektrociepłownie chcą zmian zasad regulacji cen ciepła

Elektrociepłownie chcą zmian w zasadach regulacji cen ciepła. Ich zdaniem obecnie zmuszone są do subsydiowania produkcji ciepła przychodami ze sprzedaży energii elektrycznej... więcej >>

Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku

Dobiegają końca prace nad programem „Polityka Energetyczną Polski do 2030 roku”. Rada Ministrów będzie mogła przyjąć dokument na przełomie drugiego i trzeciego kwartału... więcej >>

Polski program energetyki jądrowej

Zbigniew Kamieński z resortu gospodarki poinformował, że do października 2010 r. rząd powinien przyjąć polski program energetyki jądrowej. Wcześniej jednak trzeba wykonać analizę lokalizacji elektrowni jądrowych i opracować nowe przepisy Prawa atomowego... więcej >>

Terminal LNG: Prezydent podpisał ustawę o jego budowie

Prezydent podpisał ustawę o budowie terminalu gazu skroplonego w Świnoujściu. 24 kwietnia ustawę przyjął Sejm, a 7 maja bez poprawek przyjął ją Senat... więcej >>

Prace nad projektem ustawy o bezpieczeństwie narodowym

Szef BBN Aleksander Szczygło poinformował, że Biuro Bezpieczeństwa Narodowego intensyfikuje prace nad projektem ustawy o bezpieczeństwie narodowym. Szczygło wizytował należącą do grupy Lotos platformę wiertniczą na Bałtyku... więcej >>

Rozporządzenie w sprawie pełnomocnika rządu ds. energetyki jądrowej.

Hanna Trojanowska została powołana przez premiera Donalda Tuska na stanowisko pełnomocnika rządu ds. energetyki jądrowej... więcej >>

Rząd przyjął nowelizację Prawa energetycznego

Rząd przyjął przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki projekt zmian w prawie energetycznym, zgodnie z którym od 2013 r. połowa energii wytwarzanej przez czterech największych producentów będzie sprzedawana przez giełdę energii lub na przetargach... więcej >>

Pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji prawa energetycznego

Poselski projekt nowelizacji prawa energetycznego przewiduje przyznawanie dodatków mieszkaniowych dla wrażliwych społecznie odbiorców energii, czyli osób, które z przyczyn materialnych nie są w stanie opłacać na czas rachunków za gaz i prąd... więcej >>

Ustawa o budowie terminalu LNG: Senat nie zgłosił poprawek

Senat nie wprowadził żadnych poprawek do ustawy o budowie terminalu gazu skroplonego w Świnoujściu. 24 kwietnia ustawę przyjął Sejm, a teraz trafi ona do podpisu prezydenta... więcej >>

Wolne ceny energii dla gospodarstw domowych

Ministerstwo Gospodarki zaproponowało związkom zawodowym specjalne ulgi dla najbiedniejszych odbiorców energii w zamian za zgodę na uwolnienie jej cen dla gospodarstw domowych. Takie ulgi mogłoby dostać 800 tys. rodzin... więcej >>

Niekorzystne zmiany prawa dla wiatraków

Ministerstwo Infrastruktury chce, aby firmy budujące elektrownie wiatrowe płaciły gminom kilka razy wyższe podatki. Po takiej zmianie inwestycje w wiatraki mogą się nie opłacać... więcej >>

Specustawa o gazoporcie wejdzie niebawem w życie

Pomimo tego, że dopiero niedawno w sejmowej komisji skarbu odbyło się pierwsze czytanie projektu specustawy, to już za kilka tygodni ma ona wejść w życie... więcej >>

Polska pozwana do Trybunału Sprawiedliwości za niewdrożenie dyrektywy

Komisja Europejska pozwała Polskę i Czechy do Trybunału Sprawiedliwości UE za niepełne wdrożenie dyrektywy z 2006 roku o bezpieczeństwie dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych... więcej >>

Brak świadectwa energetycznego bez sankcji tylko do 2014 roku

Nowelizacja prawa budowlanego i ustawy o gospodarce nieruchomościami, która trafiła do Sejmu przewiduje, że do sprzedaży mieszkania na rynku wtórnym będzie konieczne świadectwo energetyczne... więcej >>

Wracają problemy z akcyzą za energię

Wprowadzona z trzyletnim opóźnieniem znowelizowana ustawa o akcyzie na energię elektryczną zawiera błędy, które mogą kosztować Skarb Państwa majątek... więcej >>

Porozumienie dotyczące klauzuli krajów trzecich

Kraje członkowskie Unii Europejskiej będą mogły wymagać od firm inwestujących w ich energetyczne sieci przesyłowe, aby respektowały te same zasady, które obowiązują ich rodzime firmy... więcej >>

Projekt specustawy pomocnej w budowie gazoportu LNG został przyjęty przez rząd

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, przedłożony przez ministra skarbu państwa... więcej >>

Świadectwa energetyczne będą prostsze do sporządzenia

Rząd zaproponował zmiany w przepisach dotyczących świadectw energetycznych. O wiele szybciej będzie można sporządzać je w budynkach wielorodzinnych... więcej >>

Przyłączenie elektrowni do sieci energetycznej

Przedsiębiorcy, którzy chcą uzyskać warunki przyłączenia elektrowni do sieci energetycznej, będą musieli zapłacić zaliczkę... więcej >>

Rząd chce złagodzenia przepisów o świadectwach energetycznych

Rząd chce złagodzić obowiązek sporządzania świadectw energetycznych wystawianych dla mieszkań. Przyjął więc projekt nowelizacji ustawy o prawie budowlanym oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami... więcej >>

Kto obejmie nadzór na operatorami?

Ministerstwo gospodarki chce zmian w prawie energetycznym, które pozwolą mu przejąć od MSP nadzór nad PSE Operator i GAZ SYSTEM. Sprzeciwia się temu wiceminister skarbu Jan Bury... więcej >>

Zwolnioną z akcyzy energię trzeba ewidencjonować

Podatnik wykorzystujący energię zwolnioną z akcyzy, musi prowadzić specjalną ewidencję oraz informować urząd celny o ilości wykorzystania takiej energii... więcej >>

URE żąda doprecyzowania przepisów regulujących zasady publicznej sprzedaży energii

Około 90 proc. energii sprzedaje się obecnie w kontraktach dwustronnych. Ministerstwo gospodarki liczy, że dzięki nowelizacji prawa w 2010 roku 40 proc. energii musiałoby być sprzedawane w sposób zapewniający równy dostęp do prądu... więcej >>

Zastrzeżenia PSEW do propozycji zmian PE

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej negatywnie oceniło propozycje zamian w Prawie Energetycznym autorstwa Ministerstwa Gospodarki, których efektem będzie zaliczenie biogazu rolniczego do kategorii energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach... więcej >>

Dyskusja o uwolnieniu cen

Szefowie czterech największych państwowych koncernów energetycznych przesłali do ministra gospodarki list, w którym proponują częściowe uwolnienie cen. Prawdopodobnie dostaną poparcie... więcej >>

Specustawa w sprawie gazoportu po uzgodnieniach

Zakończony został proces uzgodnień międzyresortowych w sprawie projektu specustawy dotyczącej budowy gazoportu. Do końca miesiąca będzie przedstawiony rządowi... więcej >>

Podatek akcyzowy od energii elektrycznej niezgodny z prawem UE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że Polska złamała unijne prawo, niezgodnie z nim naliczając podatek akcyzowy od energii elektrycznej... więcej >>

Rząd do 30 kwietnia przedłużył możliwość ograniczania poboru gazu

Rząd przyjął rozporządzenie, które przedłuża możliwość ograniczenia poboru gazu ziemnego dla niektórych odbiorców na terenie Polski do 30 kwietnia br... więcej >>

Polskie firmy wciąż nie mogą handlować uprawnieniami do emisji CO2

Polskie firmy w dalszym ciągu nie mogą handlować uprawnieniami do emisji CO2. Według szacunków podanych przez „Rzeczpospolita” 850 polskich firm emitentów CO2 mogło stracić do 3 mld euro... więcej >>

Prace nad ustawą o efektywności energetycznej zbliżają się do końca

Ministerstwo Gospodarki kończy prace nad projektem ustawy o efektywności energetycznej. Projekt powinien w najbliższym czasie trafić do konsultacji międzyresortowych i społecznych... więcej >>

Rząd przyjmie specustawę do końca lutego

Minister skarbu Aleksander Grad poinformował, że specustawa dotycząca budowy w Polsce gazoportu zostanie przyjęta przez rząd do końca lutego... więcej >>

MG chce pomóc branżom energochłonnych

Ministerstwo Gospodarki pracuje nad pakietem ulg dla najbardziej energochłonnych branż, aby złagodzić skutki podwyżek cen energii elektrycznej... więcej >>

Do końca lutego zostanie przyjęta specustawa dot. Gazoportu

Minister skarbu Aleksander Grad poinformował, że specustawa dotycząca budowy w Polsce gazoportu zostanie przyjęta przez Radę Ministrów do końca lutego... więcej >>

Prezydent podpisał nowelę ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji

Prezydent Lech Kaczyński podpisał nowelizację ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego... więcej >>

Mechanizm cen maksymalnych

W opinii Urzędu Ochrony Konsumenta i Konkurencji alternatywą dla uwolnienia rynku energii w segmencie odbiorców indywidualnych jest zatwierdzanie przez URE dla poszczególnych sprzedawców energii poziomu cen maksymalnych... więcej >>

Poprawka certyfikatów energetycznych

„Rzeczpospolita” napisała, że przepisy na temat certyfikatów energetycznych budynków są na tyle nieprecyzyjne, że egzekwowanie ich stosowania będzie bardzo trudne, a za to grożą sankcje ze strony Unii Europejskiej... więcej >>

Prezydent podpisał ustawę o podatku akcyzowym

Prezydent Lech Kaczyński podpisał ustawę o podatku akcyzowym, która przewiduje nowe zasady opodatkowania akcyzą energii elektrycznej. Podatek akcyzowy będzie płacony przez dystrybutorów, a nie jak do tej pory, przez producentów energii elektrycznej... więcej >>

Bat na energetyków

Resort gospodarki podjął decyzję, zgodnie z którą prezes URE dostanie prawo zmuszenia państwowych firm energetycznych do sprzedaży energii elektrycznej na giełdzie... więcej >>

Wytwórcy dostaną mniej na pokrycie kosztów osieroconych

Urząd Regulacji Energetyki chce, aby wytwórcy energii ograniczyli swoje potrzeby na przysługujące im w związku z likwidacją KDT środki na pokrycie kosztów osieroconych... więcej >>

Ceny maksymalne także dla producentów energii

Rządowy Plan Stabilności i Rozwoju pozwoli Urzędowi Regulacji Energetyki używać mechanizmu ceny maksymalnej nie tylko wobec sprzedawców energii, ale także jej producentów... więcej >>

Nowela ustawy o obowiązkowym hurtowym handlu energią elektryczną

W niedługim czasie sejmowa podkomisja do spraw energetyki złoży projekt ustawy o obowiązkowym hurtowym handlu energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii... więcej >>

Projekt ustawy Prawo energetyczne w uzgodnieniach międzyresortowych

Wiceminister gospodarki Marcin Korolec poinformował, że przygotowany przez resort gospodarki projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne trafił do uzgodnień międzyresortowych... więcej >>

Powrót do taryfikacji cen energii dla przemysłu

Urząd Regulacji Energetyki zastanawia się nad powrotem do taryfikowania cen energii elektrycznej dla przemysłu. Decyzje powinny zapaść do końca roku.... więcej >>

Darmowe pozwolenia na emisje CO2

„Financial Times” napisał, że elektrownie w Europie Wschodniej mogą otrzymać darmowe pozwolenia na emisje dwutlenku węgla o wartości milionów euro, co ma przezwyciężyć sprzeciw tych krajów wobec pakietu klimatyczno-energetycznego Unii Europejskiej... więcej >>

Ustawa o podatku akcyzowym uchwalona

Ustawa o podatku akcyzowym, którą uchwalił Sejm, przewiduje nowe zasady opodatkowania akcyzą energii elektrycznej. Zgodnie z nowelą, podatek akcyzowy ma być płacony przez dystrybutorów, a nie jak obecnie, przez producentów energii elektrycznej... więcej >>

Polska przed Trybunałem Sprawiedliwości UE

Przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu odbyła się rozprawa przeciwko Polsce za niezgodne z unijnym prawem opodatkowanie energii elektrycznej... więcej >>

KPRU II czeka na podpis Premiera

Polska od trzech miesięcy czaka na zaakceptowanie przez Komisję Europejską Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do Emisji na lata 2008-2012 i w tej sytuacji według doniesień „Rzeczpospolitej” dokument ma zostać podpisany przez Premiera bez unijnego akceptu... więcej >>

Od przyszłego roku wzrosną stawki opłaty przejściowej

Urząd Regulacji Energetyki ogłosił stawki opłaty przejściowej, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2009 roku... więcej >>

URE zatwierdził taryfę dla RWE Polska

Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę cen energii dla RWE Polska. Ceny wzrosną o 2,36 proc. Zatwierdzona taryfa dla RWE to kolejna podwyżka cen energii w tym roku... więcej >>

Coroczne korekty rozdziału uprawnień do emisji CO2

Rząd pracuje nad projektem ustawy, która wprowadzi coroczne korekty rozdziału uprawnień do emisji CO2. Celem ustawy jest ograniczenie wzrostu cen uprawnień poprzez spekulację... więcej >>

Podwyżka cen gazu przez PGNiG średnio o 7,9%

Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził podwyżkę taryfy gazowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Ceny wzrosną o 7,9% na rachunku odbiorcy końcowego wobec 17,4% oczekiwanych przez PGNiG... więcej >>

Taryfy dla RWE Polska i Enion Energia zatwierdzone

Urząd Regulacji Energetyki zatwierdzi korekty taryf dla RWE Polska i Enion Energia. Podwyżki cen energii elektrycznej wyniosą ok. 2-3 proc... więcej >>

Energia zdrożeje

Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy dla sprzedawców energii Energia Pro Gigawat oraz Enea. Energia elektryczna dla klientów tych spółek zdrożeje o ponad 2 proc... więcej >>

Projekt ustawy o akcyzie przyjęty

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o podatku akcyzowym, przedłożony przez ministra finansów, w którym przewidziano nowe zasady opodatkowania akcyzą energii elektrycznej... więcej >>

Rząd przyjął ustawę o akcyzie

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o podatku akcyzowym... więcej >>

Polityka energetyczna Polski

Rząd przedstawił projekt polityki energetycznej, którego założenia obejmują czas do 2030 r... więcej >>

Serbia podpisała umowę energetyczną z Rosją

Parlament Serbii ratyfikował umowę energetyczną z Rosją. Dzięki tej umowie Gazprom ma kontrolę nad serbskim monopolem naftowym NIS w zamian za włączenie Serbii do projektu gazociągu South Stream... więcej >>

Koniec biomasy z drewna

W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie Ministra Gospodarki odnośnie energii odnawialnej. Nowe przepisy zakładają między innymi stopniowe ograniczenie udziału drewna w procesie współspalania przez elektrownie o mocy powyżej 5 MW... więcej >>

Nowy projekt MSP w sprawie akcji pracowniczych

Ministerstwo Skarbu nie liczy na odrzucenie weta Prezydenta w sejmie i przygotowało nowy projekt ustawy w sprawie akcji pracowniczych... więcej >>

Certyfikat energetyczny w cenie budynku

Od 1 stycznia 2009 roku wszystkie sprzedawane czy wynajmowane budynki, na rynku zarówno pierwotnym, jak i wtórnym będą musiały mieć certyfikat energetyczny... więcej >>

URE zakończył prace nad zmianami w prawie energetycznym

Zespół powołany przez ministra gospodarki, który dostał za zadanie opracowanie zmian w prawie energetycznym zakończył prace. Zespół przygotował zmiany dotyczące wspierania wrażliwych społecznie odbiorców energii, zasad funkcjonowania rynku detalicznego i hurtowego, rachunkowości i kompetencji Prezesa Urzędu... więcej >>

Nie będzie można sprzedać mieszkania bez świadectwa energetycznego

Zgodnie z założeniami projektu nowelizacji prawa budowlanego sprzedawca mieszkania zawsze będzie musiał przedstawić jego świadectwo energetyczne. Brak świadectwa będzie uniemożliwiał sporządzenie przez notariusza aktu notarialnego... więcej >>

Stała podkomisja ds. energetyki

10 lipca br. ukonstytuowała się w Sejmie, powołana 26 czerwca 2008 stała podkomisja ds. energetyki w ramach Komisji Gospodarki. Przewodniczącym podkomisji został Andrzej Czerwiński z PO, natomiast jej wiceprzewodniczącymi Zbigniew Kozak z PiS oraz Tomasz Nowak z PO... więcej >>

Kontrowersyjny pomysł Ministerstwa Środowiska

„Rzeczpospolita” napisała o nowym ujawnionym wczoraj przez Ministerstwo Środowiska pomyśle na ograniczenie spekulacji na rynku praw do emisji CO2... więcej >>

Ambitny pakiet ustaw klimatycznych w Niemczech

Niemiecki rząd przyjął drugą część pakietu ustaw dotyczących walki z ociepleniem klimatu i ograniczenia zużycia energii. Wdrożenie proponowanych rozwiązań pozwoli na ograniczenie do 2020 roku emisji dwutlenku węgla o 34,3 procent w stosunku do 1990 roku... więcej >>

Jeśli nie zostanie zmienione prawo o CO2 zakłady zapłacą ogromne kary

Jeszcze w czerwcu trafić ma do konsultacji społecznych projekt ustawy o handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Prawo ma zmienić zasady rozliczania się z emisji CO2... więcej >>

Jednostkowe opłaty zastępcze dla kogeneracji obowiązujące w 2009 roku

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił wartości jednostkowych opłat zastępczych dla kogeneracji obowiązujących w 2009 roku... więcej >>

Ministerstwo Finansów przyśpieszy wprowadzenie akcyzy na gaz ziemny

Ministerstwo Finansów zamierza obciążyć gaz dodatkowym podatkiem od 2013 r., albo wcześniej, jeśli jego zużycie w kraju znacznie wzrośnie... więcej >>

Porozumienie w sprawie energetycznego wywłaszczenia

Kraje Unii Europejskiej doszły do porozumienia w sprawie planu oddzielenia firm zajmujących się sprzedażą energii elektrycznej i gazu od ich przesyłu... więcej >>

Elektrownie otrzymają więcej uprawnień do emisji CO2

Minister skarbu Aleksander Grad powiedział, że elektrownie prawdopodobnie otrzymają dodatkowe uprawnienia do emisji dwutlenku węgla. Zaznaczył, że wciąż w tej sprawie trwają rozmowy z ministrem środowiska Maciejem Nowickim... więcej >>

Koniec ustawy kominowej?

Rząd przyjął nowelizację ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, która zakłada likwidację ograniczeń w zarobkach kadry zarządzającej w spółkach należących do skarbu państwa... więcej >>

Ministerstwo Finansów nie ma w planach obniżki akcyzy na energię

Ministerstwo Finansów nie planuje obniżenia akcyzy na energię, aby w ten sposób zahamować wzrost cen. Jacek Kapica, wiceminister finansów, Szef Służby Celnej potwierdził, że nie jest rozważana obniżka akcyzy w najbliższym czasie... więcej >>

Rząd ograniczy rozdawanie praw ERU

Rząd restrykcyjniej podejdzie do tak zwanych projektów wspólnych wdrożeń, w ramach których w zamian za ekologiczne inwestycje przyznawane są prawa do emisji CO2... więcej >>

Zespół do Spraw Prac Badawczych nad Problematyką Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Energetycznych

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Mariusz Swora powołał Zespół do Spraw Prac Badawczych nad Problematyką Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Energetycznych... więcej >>

Miliony euro na wiatraki w Polsce

Spółka RWE Innogy podpisała porozumienie z dostawcą 33 turbin wiatrowych do budowanych w Polsce elektrowni. Koszt 33 turbin o mocy 2,3 MW każda sięgnie 100 mln euro... więcej >>

Nowy projekt podziału uprawnień do emisji CO2 zatwierdzony

Komitet Stały Rady Ministrów zatwierdził projekt rozporządzenia w sprawie rozdziału uprawnień do emisji CO2 na lata 2008-2012. KSRM zdecydował również, że projekt będzie jeszcze uzupełniony przez resort środowiska... więcej >>

Dyrektywa w sprawie ekoprojektu

Polska otrzymała od Komisji Europejskiej tak zwaną uzasadnioną opinię w związku z nieprzekazaniem informacji na temat transpozycji dyrektywy 2005/32/WE dotyczącej ekoprojektu. Jest to ostatni etap postępowania w sprawie naruszenia przed ewentualnym wezwaniem naszego kraju przed sąd unijny... więcej >>

Krajowy Plan Rozdziału Uprawnień II z opóźnieniem

Krajowy Plan Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008- 2012 po raz drugi został przesunięty z posiedzenia Komitetu Stałego Rady Ministrów... więcej >>

Biomasa bez drewna

W ostatnim projekcie rozporządzenia dotyczącego pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, zwiększono obowiązek stosowania do współspalania biomasy z upraw rolniczych i ich odpadów. W 2010 r. biomasa rolnicza ma stanowić 25 proc., a w 2014 r. już całość używanej przez energetykę biomasy... więcej >>

Kosmetyka ustawy kominowej

Zmiany w ustawie kominowej objawiają się lekką kosmetyką, a nie gruntownymi rozwiązaniami. Do końca marca Ministerstwo Skarbu Państwa przygotuje założenia do projektu zupełnie nowej ustawy o nadzorze właścicielskim... więcej >>

Opłata przejściowa w taryfach OSD od 1 kwietnia

Z dniem 1 kwietnia w związku z ustawą o likwidacji KDT w miejsce składnika wyrównawczego opłaty systemowej w taryfach dystrybutorów wprowadzona zostanie opłata przejściowa... więcej >>

Projekt ustawy o akcyzie

Jacek Kapica, wiceminister finansów powiedział, że zaakceptowany przez niego i skonsultowany z ministrem Rostowskim projekt ustawy o akcyzie trafił już do konsultacji wewnątrzresortowych i jest szansa, że jeszcze przed wakacjami zajmie się nim rząd... więcej >>

Projekt ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów przyjęty

Rząd przyjął projekt ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, zgodnie z którym właściciele i zarządcy starych budynków mieszkalnych będą mogli ubiegać się o przyznanie premii remontowej... więcej >>

W kwietniu wzrosną rachunki za gaz

Weszło w życie rozporządzenie ministra gospodarki w sprawie zasad obliczania taryf gazowych, które pozwoli spółkom gazowym znów zwrócić się do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o zgodę na podwyżki taryf... więcej >>

Rozporządzenie taryfowe

Minister gospodarki podpisał 6 lutego br. rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf dla paliw gazowych oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi... więcej >>

Nowelizacja ustawy o akcjach pracowniczych

Ministerstwo skarbu poinformowało o rozpoczęciu procedury nowelizacji ustawy o zasadach nieodpłatnego nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego... więcej >>

W kwietniu zostanie rozpatrzony projekt ustawy o efektywności energetycznej

Zastępca dyrektora Departamentu Energetyki Ministerstwa Gospodarki Zbigniew Kamieński powiedział, że jest szansa iż w kwietniu rząd rozpatrzy projekt ustawy o efektywności energetycznej... więcej >>

MG przekazało do URE projekt rozporządzenia w sprawie taryf gazowych

Ministerstwo Gospodarki przekazało projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf dla paliw gazowych oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki celem uzyskania jego ostatecznej opinii... więcej >>

Program restrukturyzacji energetyki

Rząd pracuje nad programem restrukturyzacji energetyki. Wstępny projekt jest opracowywany wspólnie przez cztery resorty, gospodarki, skarbu, środowiska oraz rozwoju regionalnego, ale kluczową rolę odgrywa wśród nich MG... więcej >>

Taryfy zostały zatwierdzone

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy dla energii elektrycznej dla 12 spółek. Prezes URE zgodził się na wyjątkowo wysoką podwyżkę. Średnio o 23 proc... więcej >>

Czystsza, ale droższa energia

W myśl projektu rozporządzenia ministra środowiska w sprawie podziału przysługujących Polsce praw do emisji CO2 elektrownie będą mogły w tym roku wyemitować o około 25 proc. dwutlenku węgla mniej niż w roku ubiegłym... więcej >>

Nowa ustawa energetyczna w USA

Prezydent USA George Bush podpisał ustawę Kongresu, która zmierza do oszczędzania energii, wprowadzenia paliw mniej zanieczyszczających środowisko oraz bardziej wydajnych urządzeń elektrycznych... więcej >>

Rady nadzorcze w grupie ENEA według zarządzenia MSP

Zarząd ENEA SA w dniu 19 grudnia 2007 r. podjął uchwałę o stosowaniu w Grupie Kapitałowej ENEA regulacji wynikających z Zarządzenia nr 45 Ministra Skarbu Państwa z dnia 6 grudnia 2007 r... więcej >>

Będzie można sprzedać mieszkanie bez świadectwa energetycznego

W nowelizacji prawa budowlanego, gdzie wprowadzono wymóg uzyskania świadectwa energetycznego nie ma przepisu, który uniemożliwiałby zawarcie transakcji mieszkaniowej... więcej >>

Minister Grad podpisał zarządzenie dot. członków RN spółek skarbu państwa

Minister Skarbu Państwa podpisał w dniu 6 grudnia br. zarządzenie w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów do składu rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa oraz rad nadzorczych innych podmiotów prawnych nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa... więcej >>

Nie uda się wstrzymać uwolnienia cen energii

„Parkiet” napisał, że nie ma pewności, czy są podstawy prawne, aby cofnąć decyzję o uwolnieniu cen energii. Prawdopodobnie chodzi o decyzję Prezesa URE z 2001 r., zgodnie z którą po wydzieleniu z przedsiębiorstwa energetycznego działalności dystrybucyjnej jest ono zwolnione z obowiązku zatwierdzania przez URE taryf dla energii... więcej >>

MG zaproponowało projekty nowelizacji Prawa Energetycznego

Resort gospodarki 24 października przekazał do konsultacji międzyresortowych projekty nowelizacji Prawa Energetycznego i rozporządzeń wykonawczych określających zasady i obowiązki związane z korzystaniem z krajowego systemu gazowego... więcej >>

Samorządom brakuje pieniędzy na audyt energetyczny

Zgodnie z ustawą z 19 września 2007 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane, od początku 2009 roku samorządy będą miały obowiązek przygotowania certyfikatów zużycia energii dla wszystkich budynków będących ich własnością... więcej >>

Zwrot akcyzy dla producentów energii

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie uznał, że producenci energii elektrycznej, którzy nienależnie zapłacili akcyzę, mogą wnioskować o stwierdzenie nadpłaty podatku. To efekt niezgodności polskich przepisów z prawem UE... więcej >>

Dyrektywy unijne opóźnione o miesiąc

Komisja Europejska poinformowała, że nowe dyrektywy w sprawie energetyki odnawialnej i redukcji emisji CO2 opóźnią się o co najmniej miesiąc. Rzecznik Komisji Johannes Laitenberger przyznał, że wejdą one dopiero w styczniu 2008 roku... więcej >>

Prawo wymiany akcji

Dzięki uchwalonej przez Sejm ustawie o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji spółek sektora elektroenergetycznego, będzie możliwość wymiany ich na akcje spółek nowo tworzonych... więcej >>

Rozporządzenie w sprawie wytwarzania energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem

Minister gospodarki podpisał rozporządzenie, które określa zasady obliczania danych, jakie muszą być zawarte we wnioskach o wydanie świadectw pochodzenia kogeneracji, czyli energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z ciepłem... więcej >>

UOKiK przeciwko uwolnieniu cen energii

UOKiK wydał negatywną decyzję w sprawie uwolnienia od 2008 roku przez Urząd Regulacji Energetyki cen energii. Urząd w opinii napisał, że w chwili obecnej niemożliwe wydaje się jednoznaczne przesądzenie, czy taryfy na obrót energią powinny być w dalszym ciągu zatwierdzane przez organ regulacyjny... więcej >>

Spór o zieloną energię rozstrzygnięty

„Rzeczpospolita” napisała na temat wyroku Sądu Najwyższego w sprawie sporu URE oraz jednej z warszawskich spółek zajmujących się obrotem energią, w sprawie zakupu zielonej energii przez pośredników... więcej >>

Wyrok w sprawie GZE – Huta Łaziska

Zapadł wyrok kończący sprawę wszczętą przez Hutę Łaziska przeciwko Górnośląskiemu Zakładowi Energetycznemu, obecnie Vattenfall... więcej >>

Aukcje na emisję nie podobają się przedsiębiorcom

Przedsiębiorcom nie podoba się część zapisów ustawy o instrumentach wspomagających redukcję emisji gazów cieplarnianych. Jak wyjaśnia „Rzeczpospolita”, zgodnie u unijnymi przepisami, 90 proc. praw do emisji CO2 państwo musi rozdać za darmo... więcej >>

Lista spółek objętych „złotym wetem”

Przyjęto rozporządzenie określające listę spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego, w których Skarb Państwa ma prawo tzw. złotego weta, obejmujące m.in. zgłaszanie sprzeciwu wobec niektórych uchwał ich organów statutowych... więcej >>

Raport dotyczący wspólnej polityki energetycznej przyjęty

„Rzeczpospolita” poinformowała, że Komisja Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego przyjęła raport Jacka Saryusza-Wolskiego dotyczący wspólnej polityki energetycznej... więcej >>

Ustawa o akcjach pracowniczych uchwalona

Sejm uchwalił ustawę o zasadach nieodpłatnego nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego wraz z poprawkami... więcej >>

Ustawa o akcyzie jeszcze przed wyborami?

„Gazeta Prawna” napisała, że do 1 stycznia 2006 r. Polska mogła stosować okres przejściowy w celu dostosowania swojego systemu opodatkowania energii elektrycznej do ram wspólnotowych... więcej >>

Nielegalny pobór, a VAT

W „Rzeczpospolitej” można przeczytać na temat kolejnego wyroku odnośnie opodatkowania podatkiem VAT nielegalnego poboru energii, wydanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach... więcej >>

Wypowiedzenie umowy nie obciąży odbiorców prądu

Rozpoczęły się przygotowania do rozwiązywania kontraktów długoterminowych. 4 sierpnia weszły w życie przepisy ustawy o pokrywaniu kosztów powstałych po rozwiązaniu kontraktów długoterminowych (Dz.U. z 2007 r. nr 130, poz. 905)... więcej >>

Certyfikaty energetyczne dla nieruchomości

Jedynie 1,5 roku zostało zarządcom i właścicielom budynków na uzyskanie certyfikatów energetycznych dla swoich nieruchomości. Do 2009 roku Polska ma czas na wdrożenie unijnej dyrektywy w tej sprawie... więcej >>

Jak zaoszczędzić 53 tys. GWh

Projekt ustawy o efektywności energetycznej zakłada, że w latach 2008-2016 Polska będzie musiała zaoszczędzić 53 tys. GWh energii. Przygotowywana przez resort gospodarki ustawa o efektywności energetycznej jest polską odpowiedzią na unijną dyrektywę w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii... więcej >>

Podatek za energię w Trybunale Sprawiedliwości

Do Trybunału Sprawiedliwości trafił pozew skierowany przez Brukselę przeciwko Warszawie za wadliwe opodatkowanie podatkiem akcyzowym energii elektrycznej... więcej >>

Obowiązek zakupu świadectw pochodzenia energii elektrycznej z kogeneracji

Firmy, które wytwarzają energię elektryczną i zajmują się jej obrotem oraz sprzedażą odbiorcom końcowym, objęte są od 1 lipca br. obowiązkiem zakupu świadectw pochodzenia energii elektrycznej z kogeneracji... więcej >>

Prezydent podpisał ustawę o KDT

Lech Kaczyński podpisał ustawę o pokrywaniu kosztów powstałych po rozwiązaniu kontraktów długoterminowych, prowadzącą do liberalizacji rynku energii elektrycznej... więcej >>

Zezwolenia obligatoryjne

Ministerstwo Środowiska przygotowało projekt ustawy o odpadach wydobywczych, który nałoży nowe obowiązki na niektóre przedsiębiorstwa. W myśl nowelizacji kopalnie i rafinerie będą musiały wystąpić o zezwolenie na prowadzenie obiektów unieszkodliwiania odpadów powstałych z wydobycia kopalin i ich przetwarzania...

więcej >>

Obowiązkowe udostępnianie działek pod gazociągi i słupy

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji kodeksu cywilnego przygotowany przez Zbigniewa Ziobrę, który wprowadza do polskiego prawa służebność przesyłu... więcej >>

Senat przyjął prawo energetyczne

„Rzeczpospolita” poinformowała, że Senat bez poprawek przyjął prawo energetyczne i ustawę o opłacie skarbowej... więcej >>

Nowelizacja Prawa energetycznego

Posłowie znowelizowali Prawo energetyczne, które zapewni ciągłość umów między zakładami energetycznymi a ich odbiorcami. Za przyjęciem ustawy głosowało 387 posłów, nikt nie był przeciw, wstrzymała się jedna osoba... więcej >>

Zasady nabywania akcji przez uprawnionych pracowników

W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zasadach nabywania od skarbu państwa akcji przez uprawnionych pracowników w procesie konsolidacji sektora elektroenergetycznego... więcej >>

Całkiem legalne zasiedzenie

„Rzeczpospolita” napisała, że Sąd Najwyższy zalegalizował korzystanie z cudzego gruntu, jeśli urządzenia przesyłowe znalazły się na nim bez zgody właściciela lub decyzji administracyjnej... więcej >>

Debata o ustawie kominowej

W Sejmie odbyła się debata na temat nowelizacji ustawy kominowej. Przeciwko noweli opowiadają się PO, SLD i PSL. Na początku maja projekt nowelizacji odrzucili posłowie Sejmowej Komisji Skarbu... więcej >>

Ustawa o likwidacji KDT przyjęta

W trzecim czytaniu Sejm przyjął ustawę o rozwiązaniu kontraktów długoterminowych w energetyce. Ustawa reguluje sposób pokrywania kosztów związanych z przedterminowym rozwiązaniem tych umów... więcej >>

Rozporządzenie systemowe

Minister Gospodarki podpisał Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, które jest konsekwencją wejścia w życie ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska... więcej >>

Rząd przyjął projekt ustawy o akcjach

Rząd przyjął projekt ustawy o zasadach nieodpłatnego nabywania od SP akcji przez uprawnionych pracowników sektora elektroenergetycznego... więcej >>

Zbliża się koniec KDT

„Gazeta Wyborcza” napisała, że rząd zgodził się na zmiany w ustawie o kontraktach długoterminowych, w wyniku których elektrownie państwowe, łączące się właśnie w grupy z zakładami energetycznymi dostaną odszkodowania... więcej >>

Od stycznia podrożeje energia elektryczna

„Gazeta Wyborcza” poinformowała, że Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowej ustawy o podatku akcyzowym. Ustawa zakończy spór z Komisją Europejską dotyczący niedostosowania do prawa unijnego polskich regulacji w zakresie opodatkowania akcyzą energii elektrycznej... więcej >>

Firmy zostaną zmuszone do oszczędności energii

Zbigniew Kamieński, zastępca dyrektora Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki powiedział, że trwają prace nad projektem ustawy o efektywności energetycznej, która wprowadzi szereg rozwiązań i mechanizmów zwiększających racjonalność wykorzystania energii... więcej >>

Projekt ustawy o redukcji gazów cieplarnianych

Projekt ustawy o instrumentach wspomagających redukcję emisji do powietrza gazów cieplarnianych, który został przyjęty przez rząd zakłada ustalenie poziomu i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery oraz sprzedaż uprawnień do takich emisji w drodze aukcji... więcej >>

Opłata od gniazdka

W kwietniu przedstawione zostaną założenia nowej ustawy abonamentowej, w której rozważany jest pomysł, aby abonament RTV płacili wszyscy, którzy mają dostęp do prądu... więcej >>

Cały wiatrak opodatkowany

„Rzeczpospolita” napisała, że wysoki podatek od nieruchomości pobierany przez gminy może zablokować rozwój elektrowni wiatrowych w Polsce. Dziennik opisał przypadek spółki Elektrownie Wiatrowe w Pieńkowie, która jest właścicielem sześciu wiatraków w Barzowicach w gminie Darłowo... więcej >>

Projekt nowej ustawy akcyzowej trafi do uzgodnień

Prawdopodobnie pod koniec marca projekt nowej ustawy akcyzowej trafi do uzgodnień międzyresortowych. Prace nad nim właśnie kończy Ministerstwo Finansów... więcej >>

Projekt służebności przesyłu trafił do uzgodnień międzyresortowych

Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało do uzgodnień międzyresortowych projekt nowelizacji kodeksu cywilnego wprowadzający tzw. służebności przesyłu... więcej >>

Nowe warunki przyłączeniowe

„Rzeczpospolita” napisała na temat rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych, które weszło w życie 16 lutego... więcej >>

Rozpoczęły się prace nad KDT

Sejmowa komisja gospodarki rozpoczęła prace nad rządowym projektem ustawy o kontraktach długoterminowych (KDT). W opinii rządu przyjęcie proponowanych w projekcie ustawy rozwiązań zmniejszy ryzyko związane z postępowaniem w KE, a dodatkowo zniesiona zostanie istotna bariera blokująca liberalizację rynku energii... więcej >>

Służebność przesyłu

„Rzeczpospolita” opisała projekt Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, który ureguluje zasady korzystania przez przedsiębiorstwa przesyłowe z cudzych nieruchomości. Przedsiębiorstwa zajmujące się przesyłaniem elektryczności, wody czy gazu będą mogły za wynagrodzeniem wykorzystywać do tego cudzą nieruchomość... więcej >>

Rozstrzygnięcie w sprawie farm wiatrowych

„Rzeczpospolita” napisała na temat precedensowego wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku w sprawie farm wiatrowych. W związku ze sporem spółki Eolica Wojciechowo z Urzędem Zamówień Publicznych, gdański sąd musiał rozstrzygnąć czy elektrownie wiatrowe są budowane, czy instalowane... więcej >>

Sporny podatek

BOT Elektrownia Opole zażądała od gminy Dobrzeń Wielki zwrotu części nadpłaconego jej zdaniem podatku od nieruchomości. Przeprowadzony w spółkach grupy BOT audyt wskazał na możliwość innej interpretacji przepisów odnośnie wyliczania podatku od nieruchomości... więcej >>

Prezes jednak niewinny

Jak napisała „Gazeta Wyborcza”, w opinii częstochowskiego Zakładu Energetycznego, prezes jednego z największych zakładów w powiecie kłobuckim nie kradł w swoim domu prądu. Energetycy przeprosili i wycofali doniesienie na policję... więcej >>

Producent ma obowiązek płacić akcyzę

„Rzeczpospolita” napisała na temat interpretacji dyrektora Izby Celnej w Kielcach w sprawie akcyzy na energię elektryczną. Podatnik wystąpił z wnioskiem o interpretację prawa podatkowego, chcąc wiedzieć, czy producent energii elektrycznej w dalszym ciągu ma obowiązek płacenia podatku akcyzowego... więcej >>

Rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych

Weszło w życie rozporządzenie ministra gospodarki z 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych, które dotyczy przyrządów pomiarowych, takich jak wodomierze, gazomierze, wagi automatyczne, taksometry, naczynia wyszynkowe i przyrządy do pomiaru długości, pola powierzchni i wielu wymiarów... więcej >>

Sąd uznał odwołanie STOEN-u

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał odwołanie STOEN w sprawie kar nałożonych przez Urząd Regulacji Energetyki. URE stwierdził, że spółka utrzymuje sieć w złym stanie i nałożył karę 7 mln 650 tys., jednak sąd był innego zdania i uznał odwołanie STOEN-u... więcej >>

Kontrowersyjna ustawa

Rząd nie ukrywa, że bezpieczeństwo energetyczne to dla niego priorytet. Prace nad tą kwestią będą wymagały jednak kompromisu z branżą paliwowo-gazową. Poprawie bezpieczeństwa ma służyć m.in. przygotowana przez rząd ustawa regulująca kwestie związane z zapasami paliw i postępowaniem w sytuacjach zagrożenia... więcej >>

Przyjęto nowelizację promującą kogenerację

„Rzeczpospolita” napisała, że branża zwiększy produkcję tańszej i czystszej energii. Sejm przyjął nowelizację prawa energetycznego. Nowela promuje preferowane unijną dyrektywą 2004/8/WE wytwarzanie energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem... więcej >>

Wszyscy odczujemy koszty bezpieczeństwa energetycznego

Wiceminister gospodarki Piotr Naimski powiedział, że skutki wprowadzenia w życie ustawy o zapasach gazowych i paliwowych odczują wszyscy odbiorcy. Gaz ziemny zdrożeje o 10 - 13 groszy za metr sześc., autogaz (płynny - LPG) - o 1,5 grosza na litrze, a pozostałe paliwo - o 7 groszy... więcej >>

Nie można narzucać dostawcy warunków umowy

„Rzeczpospolita” napisała na temat wyroku Sądu Najwyższego, który rozpatrywał sprawę związaną ze sporem Spółdzielni Mieszkaniowej przeciwko Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej... więcej >>

Możemy się spodziewać „dogłębnej” nowelizacji prawa energetycznego

Wiceminister gospodarki Tomasz Wilczak powiedział, że rządowe plany przewidują w drugiej połowie 2007 r. „dogłębną” nowelizację ustawy Prawo energetyczne. Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu nowelizacji prawa energetycznego dotyczącej kogeneracji... więcej >>

Ocena NIK na temat umów społecznych w BOT

Negatywnie wypadły umowy społeczne podpisane podczas powstawania holdingu BOT w ocenie Najwyższej Izby Kontroli. Zdaniem Izby, decyzje o podpisaniu umów społecznych, które między innymi zagwarantowały pracownikom spółek wchodzących w skład holdingu 10-letnie gwarancje zatrudnienia, były niezasadne... więcej >>

Odbiorcy prądu nie muszą płacić za kontrole licznika

„Rzeczpospolita” napisała na temat wyroku Sądu Ochrony Konsumentów i Konkurencji w sprawie pobierania przez dostawcę energii opłat za sprawdzanie prawidłowości funkcjonowania liczników... więcej >>

Nowe zasady ustalania taryf za ciepło

„Rzeczpospolita” napisała, że od soboty 11 listopada obowiązują nowe zasady ustalania taryf za ciepło. Rozporządzenie ministra gospodarki z 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło ( DzU nr 193, poz. 1423) zastąpi stare przepisy z 30 lipca 2004 r... więcej >>

Przyjęto projekt ustawy o zapasach paliw

Rząd przyjął projekt ustawy o zapasach ropy naftowej, jej produktów i gazu oraz zasadach postępowania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego... więcej >>

Skarżyski ZEORK w kłopocie

ZEORK walczy z Elektrociepłownią Starachowice. Jeśli zakład energetyczny przegra, będzie musiał wypłacić wielomilionowe odszkodowanie. Sprawą zajmują się Prokuratura Rejonowa w Starachowicach oraz sąd arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej... więcej >>

Administracja spółdzielni mieszkaniowej odpowiada za reklamację rachunków za ogrzewanie

Zgodnie z wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, lokatorzy powinni kwestionować rozliczenia za ciepło u administratora budynku lub w swojej spółdzielni mieszkaniowej, a nie u dostawcy... więcej >>

Producenci i autoproducenci powinni być traktowani na równi

Trybunał Konstytucyjny odpowiadając na pytanie prawne warszawskiego Sądu Okręgowego stwierdził, że autoproducent energii wytwarza prąd lub ciepło na własny użytek i dokupuje, jeśli ma go za mało, lub też sprzedaje nadwyżki i nie ma powodu, aby przedsiębiorstwa przesyłowe traktowały go inaczej niż innych użytkowników swoich sieci... więcej >>

Zmiany w unijnym systemie handlu zezwoleniami na emisję gazów cieplarnianych

Jak napisała Gazeta Wyborcza, Komisja Europejska planuje spore zmiany w unijnym systemie handlu zezwoleniami na emisję gazów cieplarnianych. Obowiązujący od stycznia 2005 r. system handlu emisjami miał pomóc UE zrealizować swoje zobowiązania ekologiczne wynikające z umowy międzynarodowej o redukcji emisji gazów cieplarnianych... więcej >>

Decyzja w sprawie opłaty systemowej

„Rzeczpospolita” napisała na temat decyzji Trybunału Konstytucyjnego odnośnie sporu Polskich Sieci Elektroenergetycznych i Zakładu Energetycznego Płock w sprawie opłaty systemowej... więcej >>

Decyzja SN w sprawie przyłączy

„Rzeczpospolita” napisała na temat wyroku Sądu Najwyższego w sprawie ponoszenia przez odbiorców energii elektrycznej kosztów wykonania przyłączy... więcej >>

Koalicyjna Deklaracja Programowa „Solidarne Państwo”

W Koalicyjnej Deklaracji Programowej „Solidarne Państwo”, w wykazie projektów ustaw, które zamierza uchwalić koalicja znaleźć można projekt ustawy o bezpieczeństwie państwa... więcej >>

Koncern Energetyczny Energa zapłaci odszkodowanie

Gdański sąd okręgowy zdecydował, że Koncern Energetyczny Energa wypłaci odszkodowanie oraz comiesięczną rentę Jankowi Meli. Sąd zasądził odszkodowanie w wysokości 230 tys. zł oraz miesięczną rentę w wysokości ponad 2 tys. zł... więcej >>

Kto może być regulatorem rynku

Zgodnie z prawem, gminy mają obowiązek opracowywać założenia oraz plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Jednak brakuje zapisów o narzędziach do realizacji tego zadania... więcej >>

Służebność przez zasiedzenie

„Rzeczpospolita” opisała postanowienie Sądu Najwyższego z 4 października 2006 r. odnośnie służebności gruntowej w kontekście lokalizacji na gruntach właścicieli infrastruktury przesyłowej... więcej >>

Zamojska Korporacja Energetyczna przegrała sprawę o słupy

„Dziennik Wschodni” napisał na temat precedensowego wyroku krasnostawskiego sądu w sprawie o bezumowne korzystanie z gruntu przez ZKE... więcej >>

Nie służebność, ale dzierżawa

„Rzeczpospolita” napisała na temat wyroku warszawskiego Sądu Apelacyjnego w sprawie sporu właścicieli działki, przez którą przebiega kabel energetyczny ze Stoenem... więcej >>

Terminy zmian taryf trafiły do Sądu Najwyższego

„Rzeczpospolita” napisała o sprzeczności jak zachodzi między przepisami Kodeksu Cywilnego, a Prawem Energetycznym w sprawie momentu, od którego obowiązują zmienione taryfy opłat za energię elektryczną i gaz... więcej >>

Większe zapasy gazu ziemnego

Jak wynika z nowelizacji prawa energetycznego, importerzy gazu ziemnego w krajowych magazynach muszą mieć zapasy tego surowca, które można będzie uruchomić w razie nagłego kryzysu energetycznego... więcej >>

Zamknięto sprawę Gas-Trading

Przed Sądem Najwyższym zakończyła się sprawa Gas-Trading. SN oddalił kasację gdańskiej prokuratury od wyroku uniewinniającego byłego ministra przemysłu Wacława Niewiarowskiego i jego zastępcę Kazimierza Adamczyka od zarzutów związanych z wprowadzeniem firmy Gas-Trading do akcjonariatu EuRoPol Gaz... więcej >>

Prezydent podpisał ustawę o biopaliwach

Prezydent Kaczyński podpisał 9 września ustawę z 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Ustawa jest wynikiem długiej pracy, trzech projektów i wielu sporów... więcej >>

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Miliard euro trafi do energetyki w ramach realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Program ten ma na celu podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia społeczeństwa, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej... więcej >>

Złota akcja zgodna z prawem UE

Unijny komisarz Charlie McCreevy uznał, że złota akcja nie jest sprzeczna z unijnym prawem... więcej >>

Co z hałdami?

12 października wejdą w życie nowe przepisy, które sprawią, że nieopłacalne będzie wykorzystywanie odpadów do rekultywacji terenów i niwelacji gruntów budowy dróg i wałów przeciwpowodziowych... więcej >>

Liga Polskich Rodzin zamierza skierować sprawę limitów CO2 do prokuratury

LPR uważa, że prokuratura i Najwyższa Izba Kontroli powinny zbadać przydziały uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Zdaniem Ligi sprawa wymaga wyjaśnienia, bo mogło dojść do faworyzowania prywatnych spółek kosztem firm państwowych... więcej >>

Nie zawsze przejęciem jest przyłączenie do sieci

„Rzeczpospolita” napisała na temat uchwały Sądu Najwyższego w sprawie własności urządzeń przesyłowych wykonanych przez właściciel nieruchomości, na której są zlokalizowane... więcej >>

Zarobki zarządu należy ujawnić

Warszawski sąd orzekł, że spółka słusznie została ukarana 100 tys. zł za nieujawnienie indywidualnych zarobków zarządu. Karę 100 tys. zł nałożyła na Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG) ostateczną decyzją z 14 marca... więcej >>

OZE: Nowe przepisy

Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii z dnia 19 grudnia 2005 roku... więcej >>

Wynagrodzenie tylko za słupy, a nie za dojazd

„Rzeczpospolita” napisała na temat wyroku warszawskiego Sądu Apelacyjnego w sprawie, którą właściciele posesji wytoczyli zakładowi energetycznemu, o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z części działki pod instalacjami energetycznymi... więcej >>

Sejm przyjął nowelizację Prawa energetycznego

Sejm przyjął nowelizację Prawa Energetycznego, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw gazu m.in. przez zobowiązanie importerów do magazynowania na terenie Polski 3 proc. planowanej rocznej wielkości importu gazu... więcej >>

Zakup zielonej energii. Przepisy zgodne z Konstytucją

„Rzeczpospolita” napisała na temat wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie obowiązujących w latach 2001 - 2003 przepisów nakazujących zakup energii ze źródeł odnawialnych lub niekonwencjonalnych... więcej >>

Projekt prawa energetycznego

Ministerstwo Gospodarki pracuje nad projektem nowego prawa energetycznego. Autorzy projektu chcą zmienić uprawnienia i rolę prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Po zmianach URE ma się np. zajmować promocją branży, ale pozbawione zostanie części uprawnień m.in. do zatwierdzania taryf... więcej >>

Zakład energetyczny nie może stwierdzić kradzieży energii

Trybunał Konstytucyjny uznał, że zakład energetyczny nie może stwierdzić kradzieży energii. Może to zrobić wyłącznie sąd. Prawo energetyczne mówi, że „w razie nielegalnego pobierania paliw lub energii z sieci przedsiębiorstwo energetyczne pobiera opłaty w wysokości określonej w taryfach lub dochodzi odszkodowania”... więcej >>

Zasady funkcjonowania rynku gazu

1 sierpnia wchodzi w życie dokument określający zasady funkcjonowania rynku gazu, który osłabi monopol PGNiG. Ponad rok trwały negocjacje między Gaz Systemem, operatorem gazociągów przesyłowych, a Urzędem Regulacji Energetyki (URE) w sprawie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji w Sieci Przesyłowej (IRiESP)... więcej >>

Ministerstwo Środowiska chce zmian

„Rzeczpospolita” poinformowała, że polscy urzędnicy zabiegają o zmianę unijnego prawa tak, by lasy zarabiały na pochłanianiu emisji gazów cieplarnianych, chcą także ograniczenia handlu prawami do emisji CO2... więcej >>

Rząd przyjął projekt ustawy o biopaliwach

Rząd przyjął projekt ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, który przewiduje wprowadzenie w paliwach ciekłych do 5% biokomponentów oraz możliwość wyboru paliwa klasycznego lub biopaliwa. Premier Kazimierz Marcinkiewicz liczy, że ustawa zacznie obowiązywać od początku przyszłego roku... więcej >>

Zmiana przepisów o lokalizacji butli gazowych

Ci, którzy wybudowali domy i zechcą je ogrzewać gazem płynnym, mogą natrafić na trudności. Dotychczasowe przepisy mówiące o tym, gdzie stawiać zbiornik, przestały obowiązywać, a nowe jeszcze nie weszły w życie... więcej >>

Nowelizacja ustawy o uprawnieniach do emisji

Na stronach Ministerstw Środowiska opublikowano projekt nowelizacji ustawy o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych. Jak podaje portal Interia projekt ma na celu uporządkowanie przepisów o funkcjonowaniu wspólnotowego i krajowego systemu handlu uprawnieniami do emisji... więcej >>

Sieć też jest budową

Stacje transformatorowe w sieci elektroenergetycznej są częścią budowli i w związku z tym płaci się od nich podatek od nieruchomości... więcej >>

Zamiast ryczałtu podatek od giełdowych zysków

„Rzeczpospolita” napisała na temat interpretacji Ministerstwa Finansów w sprawie opodatkowania przychodów ze zbycia świadectw pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł... więcej >>

PIGEO zlikwidowała kolejną barierę

PIGEO uzyskała nowe stanowisko Prezesa UZP dotyczące zaliczenia budowy farm wiatrowych do kategorii zamówień sektorowych... więcej >>

Przepisy ograniczające konkurencję w gazie

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zamiast budować nowe magazyny gazu, tworzy strategię magazynowania. A rząd zamierza zmienić prawo tak, że magazynowanie gazu może utrudnić życie konkurencji PGNiG... więcej >>

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne

Rada Ministrów po posiedzeniu w dniu 31 maja 2006 podjęła decyzję w sprawie projektu nowelizacji ustawy Prawo energetyczne - napisała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów... więcej >>

Nowe prawo energetyczne: rozwiązania dla ciepłownictwa

Wiceminister gospodarki Tomasz Wilczak podczas debaty „Nowe prawo energetyczne: rozwiązania dla ciepłownictwa”, która odbyła się 16 maja br. w Warszawie powiedział, że nadrzędnym celem wprowadzenia nowej ustawy prawo energetyczne będzie spójna i przejrzysta realizacja polityki energetycznej państwa oraz dostosowanie polskich regulacji do prawa unijnego... więcej >>

Ustawa o KDT nie pojawi się w maju

W maju Ministerstwo Gospodarki nie zakończy prac nad projektem ustawy o rozwiązaniu KDT. Znaczy to, że nie zostanie dotrzymany pierwszy termin rządowego harmonogramu realizacji programu dla elektroenergetyki... więcej >>

41 mln zł kary

Elżbieta Anders, rzeczniczka UOKiK poinformowała, że Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) oddalił odwołanie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) od decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) i utrzymał w mocy nałożoną na spółkę karę wysokości ponad 41 mln zł... więcej >>

Polska nie przestrzega prawa Unii Europejskiej

W ciągu ostatniego miesiąca Komisja Europejska wszczęła przeciwko Polsce kilka postępowań wyjaśniających dotyczących niewykonywania zobowiązań traktatowych. Niektóre z nich dotyczą rynku energii... więcej >>

Zryczałtowany podatek 5,5 proc

Podatnicy, którzy osiągają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu i sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnych źródeł mogą być opodatkowani zryczałtowanym podatkiem według stawki 5,5 proc... więcej >>

Obniżka akcyzy na prąd

„Gazeta” napisała, że resort finansów planuje obniżenie akcyzy na energię o 10-20 proc. Tylko, że wcale nie jest przesądzone, że będziemy płacić mniej za prąd... więcej >>

Program dla elektroenergetyki

Rada Ministrów zaakceptowała Nowy program dla elektroenergetyki, przedłożony przez ministra gospodarki... więcej >>

Większe fundusze na OZE

Rada Ministrów znowelizowała rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii, przedłożone przez ministra środowiska... więcej >>

Zmiany w prawie energetycznym

Piotr Woźniak, minister gospodarki, zapowiedział, że w najbliższych tygodniach powstanie „Biała księga" zmian w polskim prawie energetycznym... więcej >>

Ministerstwo Gospodarki zinterpretowało przepisy dotyczące OZE

Na wniosek PIGEO, Ministerstwo Gospodarki dokonało interpretacji przepisów prawa energetycznego dotyczących obowiązku potwierdzania ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii... więcej >>

TK: Opłaty na podstawie prognoz zgodne z konstytucją

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy pozwalające dostawcom energii elektrycznej na pobieranie opłat na podstawie prognozy zużycia energii, nie naruszają prawa... więcej >>

VAT za handel świadectwami pochodzenia energii wynosi 22 proc

Ministerstwo Finansów w piśmie z 13 grudnia 2005 r. kierowanym do Ministerstwa Gospodarki i do wiadomości dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie uznało, że handel prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł jest opodatkowany VAT według stawki 22 proc... więcej >>

Kradzież to nie dostawa

„Rzeczpospolita” napisała na temat orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Krakowie w sprawie opodatkowania podatkiem VAT opłaty za nielegalny pobór energii elektrycznej... więcej >>

Lista spółek pod szczególnym nadzorem

Obowiązuje już rozporządzenie Rady Ministrów z 13 grudnia 2005 r. w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego (Dz. U. nr 260, poz. 2174)... więcej >>

Prywatni energetycy walczą o zmianę przepisów

Prywatne firmy energetyczne zwarły szeregi i postanowiły razem walczyć o zmianę przepisów. Wśród barier utrudniających im rozwój wymieniają m.in. wysoką akcyzę, luki w prawie budowlanym i państwowy monopol... więcej >>

Rozporządzenie w sprawie odnawialnych źródeł energii

Weszło w życie rozporządzenie ministra gospodarki z 19 grudnia 2005 r. (Dz. U. nr 261 poz. 2187) w sprawie odnawialnych źródeł energii... więcej >>

Uwzględniono zgłoszone wnioski

W rządowym projekcie nowelizacji ustawy znalazły odzwierciedlenie uwagi i wnioski o interwencje zgłoszone przez Polską Izbę Gospodarczą Energetyki Odnawialnej Ministrowi Gospodarki w sprawie interpretacji prawa energetycznego... więcej >>

Interpretacja przepisów prawa energetycznego

Maciej Stryjecki, dyrektor Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej zwrócił się do Ministra Gospodarki z prośba o interpretację przepisów prawa energetycznego dotyczącego trybu wydawania świadectw pochodzenia za energie elektryczną wytworzoną w OZE... więcej >>

Opłata eksploatacyjna wód termalnych

Uchwalona w kwietniu ubiegłego roku nowelizacja prawa geologicznego nałożyła na firmy obowiązek dokonywania opłaty eksploatacyjnej w wysokości 26 groszy za 1 metr sześcienny wydobytej wody termalnej... więcej >>

Rząd o limitach emisji dwutlenku węgla

Rząd zdecydował, że trzyletni limit emisji dwutlenku węgla wyniesie 717,3 mln ton. Tym samym przyjął rozporządzenie dotyczące "Krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2005 - 2007"... więcej >>

Rząd utrzyma system wsparcia dla energetyki

Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej Piotr Wiśniewski oraz Dyrektor Generalny Maciej Stryjecki spotkali się z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki Tomaszem Wilczakiem odpowiedzialnym za politykę energetyczną... więcej >>

Zmiany przepisów o akcyzie od energii elektrycznej

„Rzeczpospolita” przypomina, że od 1 stycznia podatnikami akcyzy od energii elektrycznej sa zakłady energetyczne, a nie elektrownie... więcej >>

Akcyza na paliwa nie zostanie podwyższona

Premier Kazimierz Marcinkiewicz zapowiedział, że obowiązująca od września obniżona stawka będzie utrzymana... więcej >>

Spółki dystrybucyjne nie dopłacą do zielonej energii

Urząd Regulacji Energetyki postanowił podtrzymać pierwotne założenia do przyszłorocznych taryf spółek dystrybucyjnych w zakresie kosztów zakupu zielonej energii... więcej >>

Albo źródła odnawialne albo kara

Przedsiębiorstwo energetyczne, które nie wykaże się zakupem energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych, będzie musiało uiścić opłatę zastępczą. Ma ona wynosić 240 zł za 1 MWh... więcej >>

Nowy podatek uderzy w geotermię

W efekcie nieprzemyślanej nowelizacji prawa geologicznego, setki milionów złotych zainwestowane w rozwój geotermii mogą zostać zaprzepaszczone w wyniku bankructwa przedsiębiorstw energetycznych... więcej >>

Złe prawo należy zmienić

Przepisy, które obecnie funkcjonują w polskim prawie skutecznie hamują inwestycje poprawiające stabilność dostaw energii w Polsce... więcej >>

Cięższe kary za fałszowanie paliw.

Resort gospodarki pracuje nad projektem, który nakłada na stacje benzynowe w przypadku fałszowania paliw cięższe niż dotychczas kary. Można nawet stracić koncesję... więcej >>

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym.

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku akcyzowym. Od tej pory jej górną wysokość na olej opałowy i gaz płynny będzie ustalał parlament... więcej >>

Prace nad ustawą o KDT.

Sejm chce kontynuować prace nad ustawą o KDT, ale jej szanse na przyjęcie jeszcze w tej kadencji topnieją... więcej >>

Właściciel działki powinien dostać zapłatę.

Sąd Najwyższy zajął stanowisko dotyczące sytuacji właścicieli gruntów na których zlokalizowano instalacje przesyłowe... więcej >>

Karna stawka akcyzy za lanie oleju opałowego do baków pojazdów.

Poprawka do nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym zakłada wprowadzenie karnej stawki akcyzy w wysokości 2 tysięcy złotych za każdy tysiąc litrów oleju opałowego... więcej >>

LPR za gminami samowystarczalnymi energetycznie.

W przedwyborczym koktajlu obietnic, postulatów i deklaracji Liga Polskich Rodzin proponuje w swoim programie pomoc gminom w osiągnięciu samowystarczalności energetycznej... więcej >>

Platforma Obywatelska chce oddać sektor elektroenergetyczny w prywatne ręce.

Jan Rokita powiedział, że Platforma Obywatelska chce, by w Polsce powstał w pełni konkurencyjny rynek energii... więcej >>